Isaiah chapter 5 קרפ היעשי .ןמש-ןב ןרקב ידידיל היה םרכ ומרכל ידוד תריש ידידיל אנ הרישא 1 וב בצח בקי-םגו וכותב לדגמ ןביו קרש והעטיו והלקסיו והקזעיו 2 .םישאב שעיו םיבנע תושעל וקיו .ימרכ ןיבו יניב אנ-וטפש הדוהי שיאו םלשורי בשוי התעו 3 שעיו םיבנע תושעל יתיוק עודמ וב יתישע אלו ימרכל דוע תושעל-המ 4 .םישאב רעבל היהו ותכושמ רסה ימרכל השע ינא-רשא תא םכתא אנ-העידוא התעו 5 .סמרמל היהו ורדג ץרפ הוצא םיבעה לעו תישו רימש הלעו רדעי אלו רמזי אל התב והתישאו 6 .רטמ וילע ריטמהמ טפשמל וקיו ויעושעש עטנ הדוהי שיאו לארשי תיב תואבצ הוהי םרכ יכ 7 .הקעצ הנהו הקדצל חפשמ הנהו םכדבל םתבשוהו םוקמ ספא דע ובירקי הדשב הדש תיבב תיב יעיגמ יוה 8 .ץראה ברקב ןיאמ םיבוטו םילדג ויהי המשל םיבר םיתב אל-םא תואבצ הוהי ינזאב 9 .בשוי .הפיא השעי רמח ערזו תחא תב ושעי םרכ-ידמצ תרשע יכ 10 .םקילדי ןיי ףשנב ירחאמ ופדרי רכש רקבב ימיכשמ יוה 11 וטיבי אל הוהי לעפ תאו םהיתשמ ןייו לילחו ףת לבנו רונכ היהו 12 .ואר אל וידי השעמו .אמצ החצ ונומהו בער יתמ ודובכו תעד-ילבמ ימע הלג ןכל 13 הנומהו הרדה דריו קח-ילבל היפ הרעפו השפנ לואש הביחרה ןכל 14 .הב זלעו הנואשו .הנלפשת םיהבג יניעו שיא-לפשיו םדא חשיו 15 .הקדצב שדקנ שודקה לאהו טפשמב תואבצ הוהי הבגיו 16 .ולכאי םירג םיחמ תוברחו םרבדכ םישבכ וערו 17 .האטח הלגעה תובעכו אושה ילבחב ןועה יכשמ יוה 18 שודק תצע האובתו ברקתו הארנ ןעמל והשעמ השיחי רהמי םירמאה 19 .העדנו לארשי רמ םימש ךשחל רואו רואל ךשח םימש ער בוטלו בוט ערל םירמאה יוה 20 .רמל קותמו קותמל .םינבנ םהינפ דגנו םהיניעב םימכח יוה 21 .רכש ךסמל ליח-ישנאו ןיי תותשל םירובג יוה 22 .ונממ וריסי םיקידצ תקדצו דחש בקע עשר יקידצמ 23 קבאכ םחרפו היהי קמכ םשרש הפרי הבהל ששחו שא ןושל שק לכאכ ןכל 24 .וצאנ לארשי-שודק תרמא תאו תואבצ הוהי תרות תא וסאמ יכ הלעי יהתו םירהה וזגריו והכיו וילע ודי טיו ומעב הוהי-ףא הרח ןכ-לע 25 .היוטנ ודי דועו ופא בש-אל תאז-לכב תוצוח ברקב החוסכ םתלבנ .אובי לק הרהמ הנהו ץראה הצקמ ול קרשו קוחרמ םיוגל סנ-אשנו 26 ויצלח רוזא חתפנ אלו ןשיי אלו םוני אל וב לשוכ-ןיאו ףיע-ןיא 27 .וילענ ךורש קתנ אלו ובשחנ רצכ ויסוס תוסרפ תוכרד ויתתשק-לכו םינונש ויצח רשא 28 .הפוסכ וילגלגו .ליצמ ןיאו טילפיו ףרט זחאיו םהניו םיריפככ גאשו איבלכ ול הגאש 29 ךשח רואו רצ ךשח-הנהו ץראל טבנו םי-תמהנכ אוהה םויב וילע םהניו 30 .היפירעב