Isaiah chapter 6 קרפ היעשי וילושו אשנו םר אסכ-לע בשי ינדא-תא האראו והיזע ךלמה תומ-תנשב 1 .לכיהה-תא םיאלמ וינפ הסכי םיתשב דחאל םיפנכ שש םיפנכ שש ול לעממ םידמע םיפרש 2 .ףפועי םיתשבו וילגר הסכי םיתשבו ץראה-לכ אלמ תואבצ הוהי שודק שודק שודק רמאו הז-לא הז ארקו 3 .ודובכ .ןשע אלמי תיבהו ארוקה לוקמ םיפסה תומא ועניו 4 אמט-םע ךותבו יכנא םיתפש-אמט שיא יכ יתימדנ-יכ יל-יוא רמאו 5 .יניע ואר תואבצ הוהי ךלמה-תא יכ בשוי יכנא םיתפש .חבזמה לעמ חקל םיחקלמב הפצר ודיבו םיפרשה-ןמ דחא ילא ףעיו 6 .רפכת ךתאטחו ךנוע רסו ךיתפש-לע הז עגנ הנה רמאיו יפ-לע עגיו 7 .ינחלש יננה רמאו ונל-ךלי ימו חלשא ימ-תא רמא ינדא לוק-תא עמשאו 8 .ועדת-לאו ואר וארו וניבת-לאו עומש ועמש הזה םעל תרמאו ךל רמאיו 9 ויניעב הארי-ןפ עשה ויניעו דבכה וינזאו הזה םעה-בל ןמשה 10 .ול אפרו בשו ןיבי ובבלו עמשי וינזאבו םיתבו בשוי ןיאמ םירע ואש-םא רשא דע רמאיו ינדא יתמ-דע רמאו 11 .הממש האשת המדאהו םדא ןיאמ .ץראה ברקב הבוזעה הברו םדאה-תא הוהי קחרו 12 םב תבצמ תכלשב רשא ןולאכו הלאכ רעבל התיהו הבשו הירשע הב דועו 13 .התבצמ שדק ערז