Isaiah chapter 7 קרפ היעשי םרא-ךלמ ןיצר הלע הדוהי ךלמ והיזע-ןב םתוי-ןב זחא ימיב יהיו 1 .הילע םחלהל לכי אלו הילע המחלמל םלשורי לארשי-ךלמ והילמר-ןב חקפו עונכ ומע בבלו ובבל עניו םירפא-לע םרא החנ רמאל דוד תיבל דגיו 2 .חור-ינפמ רעי-יצע הצק-לא ךנב בושי ראשו התא זחא תארקל אנ-אצ והיעשי-לא הוהי רמאיו 3 .סבוכ הדש תלסמ-לא הנוילעה הכרבה תלעת םידואה תובנז ינשמ ךרי-לא ךבבלו ארית-לא טקשהו רמשה וילא תרמאו 4 .והילמר-ןבו םראו ןיצר ףא-ירחב הלאה םינשעה .רמאל והילמר-ןבו םירפא הער םרא ךילע ץעי-יכ ןעי 5 -ןב תא הכותב ךלמ ךילמנו ונילא הנעקבנו הנציקנו הדוהיב הלענ 6 .לאבט .היהת אלו םוקת אל הוהי ינדא רמא הכ 7 םירפא תחי הנש שמחו םישש דועבו ןיצר קשמד שארו קשמד םרא שאר יכ 8 .םעמ אל יכ ונימאת אל םא והילמר-ןב ןורמש שארו ןורמש םירפא שארו 9 .ונמאת .רמאל זחא-לא רבד הוהי ףסויו 10 .הלעמל הבגה וא הלאש קמעה ךיהלא הוהי םעמ תוא ךל-לאש 11 .הוהי-תא הסנא-אלו לאשא-אל זחא רמאיו 12 -תא םג ואלת יכ םישנא תואלה םכמ טעמה דוד תיב אנ-ועמש רמאיו 13 .יהלא ומש תארקו ןב תדליו הרה המלעה הנה תוא םכל אוה ינדא ןתי ןכל 14 .לא ונמע .בוטב רוחבו ערב סואמ ותעדל לכאי שבדו האמח 15 ץק התא רשא המדאה בזעת בוטב רחבו ערב סאמ רענה עדי םרטב יכ 16 .היכלמ ינש ינפמ םוימל ואב-אל רשא םימי ךיבא תיב-לעו ךמע-לעו ךילע הוהי איבי 17 .רושא ךלמ תא הדוהי לעמ םירפא-רוס הרובדלו םירצמ יראי הצקב רשא בובזל הוהי קרשי אוהה םויב היהו 18 .רושא ץראב רשא לכבו םיצוצענה לכבו םיעלסה יקיקנבו תותבה ילחנב םלכ וחנו ואבו 19 .םיללהנה שארה-תא רושא ךלמב רהנ ירבעב הריכשה רעתב ינדא חלגי אוהה םויב 20 .הפסת ןקזה-תא םגו םילגרה רעשו .ןאצ-יתשו רקב תלגע שיא-היחי אוהה םויב היהו 21 ברקב רתונה-לכ לכאי שבדו האמח-יכ האמח לכאי בלח תושע ברמ היהו 22 .ץראה ףסכ ףלאב ןפג ףלא םש-היהי רשא םוקמ-לכ היהי אוהה םויב היהו 23 .היהי תישלו רימשל .ץראה-לכ היהת תישו רימש-יכ המש אובי תשקבו םיצחב 24 היהו תישו רימש תארי המש אובת-אל ןורדעי רדעמב רשא םירהה לכו 25 .הש סמרמלו רוש חלשמל