Isaiah chapter 9 קרפ היעשי .םהילע הגנ רוא תומלצ ץראב יבשי לודג רוא ואר ךשחב םיכלהה םעה 1 וליגי רשאכ ריצקב תחמשכ ךינפל וחמש החמשה תלדגה אל יוגה תיברה 2 .ללש םקלחב .ןידמ םויכ תתחה וב שגנה טבש ומכש הטמ תאו ולבס לע-תא יכ 3 .שא תלכאמ הפרשל התיהו םימדב הללוגמ הלמשו שערב ןאס ןואס-לכ יכ 4 אלפ ומש ארקיו ומכש-לע הרשמה יהתו ונל-ןתנ ןב ונל-דלי דלי-יכ 5 .םולש-רש דעיבא רובג לא ץעוי התא ןיכהל ותכלממ-לעו דוד אסכ-לע ץק-ןיא םולשלו הרשמה הברםל 6 .תאז-השעת תואבצ הוהי תאנק םלוע-דעו התעמ הקדצבו טפשמב הדעסלו .לארשיב לפנו בקעיב ינדא חלש רבד 7 .רמאל בבל לדגבו הואגב ןורמש בשויו םירפא ולכ םעה ועדיו 8 .ףילחנ םיזראו ועדג םימקש הנבנ תיזגו ולפנ םינבל 9 .ךסכסי ויביא-תאו וילע ןיצר ירצ-תא הוהי בגשיו 10 בש-אל תאז-לכב הפ-לכב לארשי-תא ולכאיו רוחאמ םיתשלפו םדקמ םרא 11 .היוטנ ודי דועו ופא .ושרד אל תואבצ הוהי-תאו והכמה-דע בש-אל םעהו 12 .דחא םוי ןומגאו הפכ בנזו שאר לארשימ הוהי תרכיו 13 .בנזה אוה רקש-הרומ איבנו שארה אוה םינפ-אושנו ןקז 14 .םיעלבמ וירשאמו םיעתמ הזה-םעה ירשאמ ויהיו 15 םחרי אל ויתנמלא-תאו וימתי-תאו ינדא חמשי-אל וירוחב-לע ןכ-לע 16 ודי דועו ופא בש-אל תאז-לכב הלבנ רבד הפ-לכו ערמו ףנח ולכ יכ .היוטנ תואג וכבאתיו רעיה יכבסב תצתו לכאת תישו רימש העשר שאכ הרעב-יכ 17 .ןשע אל ויחא-לא שיא שא תלכאמכ םעה יהיו ץרא םתענ תואבצ הוהי תרבעב 18 .ולמחי וערז-רשב שיא ועבש אלו לואמש-לע לכאיו בערו ןימי-לע רזגיו 19 .ולכאי בש-אל תאז-לכב הדוהי-לע המה ודחי השנמ-תא םירפאו םירפא-תא השנמ 20 .היוטנ ודי דועו ופא