Isaiah chapter 13 קרפ היעשי .ץומא-ןב והיעשי הזח רשא לבב אשמ 1 .םיבידנ יחתפ ואביו די ופינה םהל לוק ומירה סנ-ואש הפשנ-רה לע 2 .יתואג יזילע יפאל ירובג יתארק םג ישדקמל יתיוצ ינא 3 הוהי םיפסאנ םיוג תוכלממ ןואש לוק בר-םע תומד םירהב ןומה לוק 4 .המחלמ אבצ דקפמ תואבצ .ץראה-לכ לבחל ומעז ילכו הוהי םימשה הצקמ קחרמ ץראמ םיאב 5 .אובי ידשמ דשכ הוהי םוי בורק יכ וליליה 6 .סמי שונא בבל-לכו הניפרת םידי-לכ ןכ-לע 7 והמתי והער-לא שיא ןוליחי הדלויכ ןוזחאי םילבחו םיריצ ולהבנו 8 .םהינפ םיבהל ינפ היאטחו המשל ץראה םושל ףא ןורחו הרבעו ירזכא אב הוהי-םוי הנה 9 .הנממ דימשי -אל חריו ותאצב שמשה ךשח םרוא ולהי אל םהיליסכו םימשה יבכוכ-יכ 10 .ורוא היגי תואגו םידז ןואג יתבשהו םנוע םיעשר-לעו הער לבת-לע יתדקפו 11 .ליפשא םיצירע .ריפוא םתכמ םדאו זפמ שונא ריקוא 12 םויבו תואבצ הוהי תרבעב המוקממ ץראה שערתו זיגרא םימש ןכ-לע 13 .ופא ןורח וצרא-לא שיאו ונפי ומע-לא שיא ץבקמ ןיאו ןאצכו חדמ יבצכ היהו 14 .וסוני .ברחב לופי הפסנה-לכו רקדי אצמנה-לכ 15 .הנלגשת םהישנו םהיתב וסשי םהיניעל ושטרי םהיללעו 16 .וב-וצפחי אל בהזו ובשחי אל ףסכ-רשא ידמ-תא םהילע ריעמ יננה 17 .םניע סוחת-אל םינב-לע ומחרי אל ןטב-ירפו הנשטרת םירענ תותשקו 18 םדס-תא םיהלא תכפהמכ םידשכ ןואג תראפת תוכלממ יבצ לבב התיהו 19 .הרמע-תאו -אל םיערו יברע םש להי-אלו רודו רוד-דע ןכשת אלו חצנל בשת-אל 20 .םש וצברי םיריעשו הנעי תונב םש ונכשו םיחא םהיתב ואלמו םייצ םש-וצברו 21 .םש-ודקרי אל הימיו התע אובל בורקו גנע ילכיהב םינתו ויתונמלאב םייא הנעו 22 .וכשמי