Isaiah chapter 14 קרפ היעשי הולנו םתמדא-לע םחינהו לארשיב דוע רחבו בקעי-תא הוהי םחרי יכ 1 .בקעי תיב-לע וחפסנו םהילע רגה הוהי תמדא לע לארשי-תיב םולחנתהו םמוקמ-לא םואיבהו םימע םוחקלו 2 .םהישגנב ודרו םהיבשל םיבש ויהו תוחפשלו םידבעל -דבע רשא השקה הדבעה-ןמו ךזגרמו ךבצעמ ךל הוהי חינה םויב היהו 3 .ךב .הבהדמ התבש שגנ תבש ךיא תרמאו לבב ךלמ-לע הזה לשמה תאשנו 4 .םילשמ טבש םיעשר הטמ הוהי רבש 5 .ךשח ילב ףדרמ םיוג ףאב הדר הרס יתלב תכמ הרבעב םימע הכמ 6 .הנר וחצפ ץראה-לכ הטקש החנ 7 .ונילע תרכה הלעי-אל תבכש זאמ ןונבל יזרא ךל וחמש םישורב-םג 8 םיקה ץרא ידותע-לכ םיאפר ךל ררוע ךאוב תארקל ךל הזגר תחתמ לואש 9 .םיוג יכלמ לכ םתואסכמ .תלשמנ ונילא ונומכ תילח התא-םג ךילא ורמאיו ונעי םלכ 10 .העלות ךיסכמו המר עצי ךיתחת ךילבנ תימה ךנואג לואש דרוה 11 .םיוג-לע שלוח ץראל תעדגנ רחש-ןב לליה םימשמ תלפנ ךיא 12 -רהב בשאו יאסכ םירא לא-יבכוכל לעממ הלעא םימשה ךבבלב תרמא התאו 13 .ןופצ יתכריב דעומ .ןוילעל המדא בע יתמב-לע הלעא 14 .רוב-יתכרי-לא דרות לואש-לא ךא 15 שיערמ ץראה זיגרמ שיאה הזה וננובתי ךילא וחיגשי ךילא ךיאר 16 .תוכלממ .התיב חתפ-אל ויריסא סרה וירעו רבדמכ לבת םש 17 .ותיבב שיא דובכב ובכש םלכ םיוג יכלמ-לכ 18 -לא ידרוי ברח ינעטמ םיגרה שובל בעתנ רצנכ ךרבקמ תכלשה התאו 19 .סבומ רגפכ רוב-ינבא ערז םלועל ארקי-אל תגרה ךמע תחש ךצרא-יכ הרובקב םתא דחת-אל 20 .םיערמ לבת-ינפ ואלמו ץרא ושריו ומקי-לב םתובא ןועב חבטמ וינבל וניכה 21 .םירע -םאנ דכנו ןינו ראשו םש לבבל יתרכהו תואבצ הוהי םאנ םהילע יתמקו 22 .הוהי הוהי םאנ דמשה אטאטמב היתאטאטו םימ-ימגאו דפק שרומל היתמשו 23 .תואבצ יתצעי רשאכו התיה ןכ יתימד רשאכ אל-םא רמאל תואבצ הוהי עבשנ 24 .םוקת איה ומכש לעמ ולבסו ולע םהילעמ רסו ונסובא ירה-לעו יצראב רושא רבשל 25 .רוסי .םיוגה-לכ-לע היוטנה דיה תאזו ץראה-לכ-לע הצועיה הצעה תאז 26 .הנבישי ימו היוטנה ודיו רפי ימו ץעי תואבצ הוהי-יכ 27 .הזה אשמה היה זחא ךלמה תומ-תנשב 28 וירפו עפצ אצי שחנ שרשמ-יכ ךכמ טבש רבשנ יכ ךלכ תשלפ יחמשת-לא 29 .ףפועמ ףרש ךתיראשו ךשרש בערב יתמהו וצברי חטבל םינויבאו םילד ירוכב וערו 30 .גרהי דדוב ןיאו אב ןשע ןופצמ יכ ךלכ תשלפ גומנ ריע-יקעז רעש יליליה 31 .וידעומב .ומע יינע וסחי הבו ןויצ דסי הוהי יכ יוג-יכאלמ הנעי-המו 32