Isaiah chapter 15 קרפ היעשי .המדנ באומ-ריק דדש לילב יכ המדנ באומ רע דדש לילב יכ באומ אשמ 1 -לכב ליליי באומ אבדימ לעו ובנ-לע יכבל תומבה ןבידו תיבה הלע 2 .העורג ןקז-לכ החרק וישאר .יכבב דרי ליליי הלכ היתבחרבו היתוגג לע קש ורגח ויתצוחב 3 ועירי באומ יצלח ןכ-לע םלוק עמשנ ץהי-דע הלעלאו ןובשח קעזתו 4 .ול הערי ושפנ יכבב תיחולה הלעמ יכ הישלש תלגע רעצ-דע החירב קעזי באומל יבל 5 .ורעעי רבש-תקעז םינרוח ךרד יכ וב-הלעי .היה אל קרי אשד הלכ ריצח שבי-יכ ויהי תומשמ םירמנ ימ-יכ 6 .םואשי םיברעה לחנ לע םתדקפו השע הרתי ןכ-לע 7 .התללי םיליא ראבו התללי םילגא-דע באומ לובג-תא הקעזה הפיקה-יכ 8 הירא באומ תטילפל תופסונ ןומיד-לע תישא-יכ םד ואלמ ןומיד ימ יכ 9 .המדא תיראשלו