Isaiah chapter 17 קרפ היעשי .הלפמ יעמ התיהו ריעמ רסומ קשמד הנה קשמד אשמ 1 .דירחמ ןיאו וצברו הנייהת םירדעל רערע ירע תובזע 2 ויהי לארשי-ינב דובככ םרא ראשו קשמדמ הכלממו םירפאמ רצבמ תבשנו 3 .תואבצ הוהי םאנ .הזרי ורשב ןמשמו בקעי דובכ לדי אוהה םויב היהו 4 קמעב םילבש טקלמכ היהו רוצקי םילבש וערזו המק ריצק ףסאכ היהו 5 .םיאפר השמח העברא רימא שארב םירגרג השלש םינש תיז ףקנכ תללוע וב-ראשנו 6 .לארשי יהלא הוהי-םאנ הירפ היפעסב .הניארת לארשי שודק-לא ויניעו והשע-לע םדאה העשי אוהה םויב 7 הארי אל ויתעבצא ושע רשאו וידי השעמ תוחבזמה-לא העשי אלו 8 .םינמחהו םירשאהו ינב ינפמ ובזע רשא רימאהו שרחה תבוזעכ וזעמ ירע ויהי אוהה םויב 9 .הממש התיהו לארשי םינמענ יעטנ יעטת ןכ-לע תרכז אל ךזעמ רוצו ךעשי יהלא תחכש יכ 10 .ונערזת רז תרמזו באכו הלחנ םויב ריצק דנ יחירפת ךערז רקבבו יגשגשת ךעטנ םויב 11 .שונא םימ ןואשכ םימאל ןואשו ןוימהי םימי תומהכ םיבר םימע ןומה יוה 12 .ןואשי םיריבכ םירה ץמכ ףדרו קחרממ סנו וב רעגו ןואשי םיבר םימ ןואשכ םימאל 13 .הפוס ינפל לגלגכו חור-ינפל לרוגו וניסוש קלח הז ונניא רקב םרטב ההלב הנהו ברע תעל 14 .וניזזבל