Isaiah chapter 18 קרפ היעשי .שוכ-ירהנל רבעמ רשא םיפנכ לצלצ ץרא יוה 1 יוג-לא םילק םיכאלמ וכל םימ-ינפ-לע אמג-ילכבו םיריצ םיב חלשה 2 ואזב-רשא הסובמו וק-וק יוג האלהו אוה-ןמ ארונ םע-לא טרומו ךשממ .וצרא םירהנ .ועמשת רפוש עקתכו וארת םירה סנ-אשנכ ץרא ינכשו לבת יבשי-לכ 3 לט בעכ רוא-ילע חצ םחכ ינוכמב הטיבאו הטוקשא ילא הוהי רמא הכ יכ 4 .ריצק םחב תורמזמב םילזלזה תרכו הצנ היהי למג רסבו חרפ-םתכ ריצק ינפל-יכ 5 .זתה ריסה תושיטנה-תאו ץראה תמהב-לכו טיעה וילע ץקו ץראה תמהבלו םירה טיעל ודחי ובזעי 6 .ףרחת וילע אוה-ןמ ארונ םעמו טרומו ךשממ םע תואבצ הוהיל יש-לבוי איהה תעב 7 הוהי-םש םוקמ-לא וצרא םירהנ ואזב רשא הסובמו וק-וק יוג האלהו .ןויצ-רה תואבצ