Isaiah chapter 19 קרפ היעשי םירצמ ילילא וענו םירצמ אבו לק בע-לע בכר הוהי הנה םירצמ אשמ 1 .וברקב סמי םירצמ בבלו וינפמ ריעב ריע והערב שיאו ויחאב-שיא ומחלנו םירצמב םירצמ יתכסכסו 2 .הכלממב הכלממ םיטאה-לאו םילילאה-לא ושרדו עלבא ותצעו וברקב םירצמ-חור הקבנו 3 .םינעדיה-לאו תובאה-לאו הוהי ןודאה םאנ םב-לשמי זע ךלמו השק םינדא דיב םירצמ-תא יתרכסו 4 .תואבצ .שביו ברחי רהנו םיהמ םימ-ותשנו 5 .ולמק ףוסו הנק רוצמ יראי וברחו וללד תורהנ וחינזאהו 6 .ונניאו ףדנ שביי רואי ערזמ לכו רואי יפ-לע רואי-לע תורע 7 םימ-ינפ-לע תרמכמ ישרפו הכח רואיב יכילשמ-לכ ולבאו םיגידה ונאו 8 .elln` .ירוח םיגראו תוקירש םיתשפ ידבע ושבו 9 .שפנ-ימגא רכש ישע-לכ םיאכדמ היתתש ויהו 10 הערפ-לא ורמאת ךיא הרעבנ הצע הערפ יצעי ימכח ןעצ ירש םילוא-ךא 11 .םדק-יכלמ-ןב ינא םימכח-ןב -לע תואבצ הוהי ץעי-המ ועדיו ךל אנ ודיגיו ךימכח אופא םיא 12 .םירצמ .היטבש תנפ םירצמ-תא ועתה ףנ ירש ואשנ ןעצ ירש ולאונ 13 תועתהכ והשעמ-לכב םירצמ-תא ועתהו םיעוע חור הברקב ךסמ הוהי 14 .ואיקב רוכש .ןומגאו הפכ בנזו שאר השעי רשא השעמ םירצמל היהי-אלו 15 הוהי-די תפונת ינפמ דחפו דרחו םישנכ םירצמ היהי אוהה םויב 16 .וילע ףינמ אוה-רשא תואבצ ינפמ דחפי וילא התא ריכזי רשא לכ אגחל םירצמל הדוהי תמדא התיהו 17 .וילע ץעוי אוה-רשא תואבצ הוהי תצע תועבשנו ןענכ תפש תורבדמ םירצמ ץראב םירע שמח ויהי אוהה םויב 18 .תחאל רמאי סרהה ריע תואבצ הוהיל הלובג-לצא הבצמו םירצמ ץרא ךותב הוהיל חבזמ היהי אוהה םויב 19 .הוהיל ינפמ הוהי-לא וקעצי-יכ םירצמ ץראב תואבצ הוהיל דעלו תואל היהו 20 .םליצהו ברו עישומ םהל חלשיו םיצחל חבז ודבעו אוהה םויב הוהי-תא םירצמ ועדיו םירצמל הוהי עדונו 21 .ומלשו הוהיל רדנ-ורדנו החנמו .םאפרו םהל רתענו הוהי-דע ובשו אופרו ףגנ םירצמ-תא הוהי ףגנו 22 םירצמו םירצמב רושא-אבו הרושא םירצממ הלסמ היהת אוהה םויב 23 .רושא-תא םירצמ ודבעו רושאב .ץראה ברקב הכרב רושאלו םירצמל הישילש לארשי היהי אוהה םויב 24 רושא ידי השעמו םירצמ ימע ךורב רמאל תואבצ הוהי וכרב רשא 25 .לארשי יתלחנו