Isaiah chapter 21 קרפ היעשי .הארונ ץראמ אב רבדממ ףלחל בגנב תופוסכ םי-רבדמ אשמ 1 -לכ ידמ ירוצ םליע ילע דדוש דדושהו דגוב דגובה יל-דגה השק תוזח 2 .יתבשה התחנא עמשמ יתיוענ הדלוי יריצכ ינוזחא םיריצ הלחלח ינתמ ואלמ ןכ-לע 3 .תוארמ יתלהבנ .הדרחל יל םש יקשח ףשנ תא ינתתעב תוצלפ יבבל העת 4 .ןגמ וחשמ םירשה ומוק התש לוכא תיפצה הפצ ןחלשה ךרע 5 .דיגי הארי רשא הפצמה דמעה ךל ינדא ילא רמא הכ יכ 6 .בשק-בר בשק בישקהו למג בכר רומח בכר םישרפ דמצ בכר הארו 7 יכנא יתרמשמ-לעו םמוי דימת דמע יכנא ינדא הפצמ-לע הירא ארקיו 8 .תולילה-לכ בצנ -לכו לבב הלפנ הלפנ רמאיו ןעיו םישרפ דמצ שיא בכר אב הז-הנהו 9 .ץראל רבש היהלא יליספ יתדגה לארשי יהלא תואבצ הוהי תאמ יתעמש רשא ינרג-ןבו יתשדמ 10 .םכל .לילמ-המ רמש הלילמ-המ רמש ריעשמ ארק ילא המוד אשמ 11 .ויתא ובש ויעב ןויעבת-םא הליל-םגו רקב התא רמש רמא 12 .םינדד תוחרא ונילת ברעב רעיב ברעב אשמ 13 .דדנ ומדק ומחלב אמית ץרא יבשי םימ ויתה אמצ תארקל 14 דבכ ינפמו הכורד תשק ינפמו השוטנ ברח ינפמ ודדנ תוברח ינפמ-יכ 15 .המחלמ .רדק דובכ-לכ הלכו ריכש ינשכ הנש דועב ילא ינדא רמא הכ-יכ 16 .רבד לארשי-יהלא הוהי יכ וטעמי רדק-ינב ירובג תשק-רפסמ ראשו 17