Isaiah chapter 22 קרפ היעשי .תוגגל ךלכ תילע-יכ אופא ךל-המ ןויזח איג אשמ 1 יתמ אלו ברח-יללח אל ךיללח הזילע הירק הימוה ריע האלמ תואשת 2 .המחלמ .וחרב קוחרמ ודחי ורסא ךיאצמנ-לכ ורסא תשקמ דחי-ודדנ ךיניצק-לכ 3 .ימע-תב דש-לע ינמחנל וציאת-לא יכבב ררמא ינמ ועש יתרמא ןכ-לע 4 רקרקמ ןויזח איגב תואבצ הוהי ינדאל הכובמו הסובמו המוהמ םוי יכ 5 .רהה-לא עושו רק .ןגמ הרע ריקו םישרפ םדא בכרב הפשא אשנ םליעו 6 .הרעשה ותש תש םישרפהו בכר ואלמ ךיקמע-רחבמ יהיו 7 .רעיה תיב קשנ-לא אוהה םויב טבתו הדוהי ךסמ תא לגיו 8 .הנותחתה הכרבה ימ-תא וצבקתו ובר-יכ םתיאר דוד-ריע יעיקב תאו 9 .המוחה רצבל םיתבה וצתתו םתרפס םלשורי יתב-תאו 10 הישע-לא םתטבה אלו הנשיה הכרבה ימל םיתמחה ןיב םתישע הוקמו 11 .םתיאר אל קוחרמ הרציו .קש רגחלו החרקלו דפסמלו יכבל אוהה םויב תואבצ הוהי ינדא ארקיו 12 ותשו לוכא ןיי תותשו רשב לכא ןאצ טחשו רקב גרה החמשו ןושש הנהו 13 .תומנ רחמ יכ רמא ןותמת-דע םכל הזה ןועה רפכי-םא תואבצ הוהי ינזאב הלגנו 14 .תואבצ הוהי ינדא -לע רשא אנבש-לע הזה ןכסה-לא אב-ךל תואבצ הוהי ינדא רמא הכ 15 .תיבה יקקח ורבק םורמ יבצח רבק הפ ךל תבצח-יכ הפ ךל ימו הפ ךל-המ 16 .ול ןכשמ עלסב .הטע ךטעו רבג הלטלט ךלטלטמ הוהי הנה 17 תובכרמ המשו תומת המש םידי תבחר ץרא-לא רודכ הפנצ ךפנצי ףונצ 18 .ךינדא תיב ןולק ךדובכ .ךסרהי ךדמעממו ךבצממ ךיתפדהו 19 .והיקלח-ןב םיקילאל ידבעל יתארקו אוהה םויב היהו 20 בשויל באל היהו ודיב ןתא ךתלשממו ונקזחא ךטנבאו ךתנתכ ויתשבלהו 21 .הדוהי תיבלו םלשורי .חתפ ןיאו רגסו רגס ןיאו חתפו ומכש-לע דוד-תיב חתפמ יתתנו 22 .ויבא תיבל דובכ אסכל היהו ןמאנ םוקמב דתי ויתעקתו 23 ילכמ ןטקה ילכ לכ תועפצהו םיאצאצה ויבא-תיב דובכ לכ וילע ולתו 24 .םילבנה ילכ-לכ דעו תונגאה העדגנו ןמאנ םוקמב העוקתה דתיה שומת תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב 25 .רבד הוהי יכ הילע-רשא אשמה תרכנו הלפנו