Isaiah chapter 23 קרפ היעשי -הלגנ םיתכ ץראמ אובמ תיבמ דדש-יכ שישרת תוינא וליליה רצ אשמ 1 .ומל .ךואלמ םי רבע ןודיצ רחס יא יבשי ומד 2 .םיוג רחס יהתו התאובת רואי ריצק רחש ערז םיבר םימבו 3 אלו יתדלי-אלו יתלח-אל רמאל םיה זועמ םי רמא-יכ ןודיצ ישוב 4 .תולותב יתממור םירוחב יתלדג .רצ עמשכ וליחי םירצמל עמש-רשאכ 5 .יא יבשי וליליה השישרת ורבע 6 .רוגל קוחרמ הילגר הולבי התמדק םדק-ימימ הזילע םכל תאזה 7 .ץרא-ידבכנ הינענכ םירש הירחס רשא הריטעמה רצ-לע תאז ץעי ימ 8 .ץרא-ידבכנ-לכ לקהל יבצ-לכ ןואג ללחל הצעי תואבצ הוהי 9 .דוע חזמ ןיא שישרת-תב ראיכ ךצרא ירבע 10 .הינזעמ דמשל ןענכ-לא הוצ הוהי תוכלממ זיגרה םיה-לע הטנ ודי 11 ימוק םייתכ ןודיצ-תב תלותב הקשעמה זולעל דוע יפיסות-אל רמאיו 12 .ךל חוני-אל םש-םג ירבע וררע ויניחב ומיקה םייצל הדסי רושא היה אל םעה הז םידשכ ץרא ןה 13 .הלפמל המש היתונמרא .ןכזעמ דדש יכ שישרת תוינא וליליה 14 םיעבש ץקמ דחא ךלמ ימיכ הנש םיעבש רצ תחכשנו אוהה םויב היהו 15 .הנוזה תרישכ רצל היהי הנש .ירכזת ןעמל ריש-יברה ןגנ יביטיה החכשנ הנוז ריע יבס רונכ יחק 16 -לכ-תא התנזו הננתאל הבשו רצ-תא הוהי דקפי הנש םיעבש ץקמ היהו 17 .המדאה ינפ-לע ץראה תוכלממ ינפל םיבשיל יכ ןסחי אלו רצאי אל הוהיל שדק הננתאו הרחס היהו 18 .קיתע הסכמלו העבשל לכאל הרחס היהי הוהי