Isaiah chapter 25 קרפ היעשי הנומא קוחרמ תוצע אלפ תישע יכ ךמש הדוא ךממורא התא יהלא הוהי 1 .ןמא אל םלועל ריעמ םירז ןומרא הלפמל הרוצב הירק לגל ריעמ תמש יכ 2 .הנבי .ךואריי םיצירע םיוג תירק זע-םע ךודבכי ןכ-לע 3 חור יכ ברחמ לצ םרזמ הסחמ ול-רצב ןויבאל זועמ לדל זועמ תייה-יכ 4 .ריק םרזכ םיצירע .הנעי םיצירע רימז בע לצב ברח עינכת םירז ןואש ןויצב ברחכ 5 םינמש םירמש התשמ םינמש התשמ הזה רהב םימעה-לכל תואבצ הוהי השעו 6 .םיקקזמ םירמש םיחממ -לכ-לע הכוסנה הכסמהו םימעה-לכ-לע טולה טולה-ינפ הזה רהב עלבו 7 .םיוגה ריסי ומע תפרחו םינפ-לכ לעמ העמד הוהי ינדא החמו חצנל תומה עלב 8 .רבד הוהי יכ ץראה-לכ לעמ וניוק הוהי הז ונעישויו ול וניוק הז וניהלא הנה אוהה םויב רמאו 9 .ותעושיב החמשנו הליגנ ול ימב ןבתמ שודהכ ויתחת באומ שודנו הזה רהב הוהי-די חונת-יכ 10 .הנמדמ תוברא םע ותואג ליפשהו תוחשל החשה שרפי רשאכ וברקב וידי שרפו 11 .וידי .רפע-דע ץראל עיגה ליפשה חשה ךיתמוח בגשמ רצבמו 12