Isaiah chapter 26 קרפ היעשי תישי העושי ונל-זע ריע הדוהי ץראב הזה-רישה רשוי אוהה םויב 1 .לחו תומוח .םינמא רמש קידצ-יוג אביו םירעש וחתפ 2 .חוטב ךב יכ םולש םולש רצת ךומס רצי 3 .םימלוע רוצ הוהי היב יכ דע-ידע הוהיב וחטב 4 -דע הנעיגי ץרא-דע הליפשי הנליפשי הבגשנ הירק םורמ יבשי חשה יכ 5 .רפע .םילד ימעפ ינע ילגר לגר הנסמרת 6 .סלפת קידצ לגעמ רשי םירשימ קידצל חרא 7 .שפנ-תואת ךרכזלו ךמשל ךוניוק הוהי ךיטפשמ חרא ףא 8 קדצ ץראל ךיטפשמ רשאכ יכ ךרחשא יברקב יחור-ףא הלילב ךיתיוא ישפנ 9 .לבת יבשי ודמל .הוהי תואג הארי-לבו לועי תוחכנ ץראב קדצ דמל-לב עשר ןחי 10 .םלכאת ךירצ שא-ףא םע-תאנק ושביו וזחי ןויזחי-לב ךדי המר הוהי 11 .ונל תלעפ ונישעמ-לכ םג יכ ונל םולש תפשת הוהי 12 .ךמש ריכזנ ךב-דבל ךתלוז םינדא ונולעב וניהלא הוהי 13 רכז-לכ דבאתו םדימשתו תדקפ ןכל ומקי-לב םיאפר ויחי-לב םיתמ 14 .ומל .ץרא-יוצק-לכ תקחר תדבכנ יוגל תפסי הוהי יוגל תפסי 15 .ומל ךרסומ שחל ןוקצ ךודקפ רצב הוהי 16 .הוהי ךינפמ ונייה ןכ הילבחב קעזת ליחת תדלל בירקת הרה ומכ 17 יבשי ולפי-לבו ץרא השענ-לב תעושי חור ונדלי ומכ ונלח ונירה 18 .לבת ךלט תרוא לט יכ רפע ינכש וננרו וציקה ןומוקי יתלבנ ךיתמ ויחי 19 .ליפת םיאפר ץראו .םעז-רובעי-דע עגר-טעמכ יבח ךדעב ךיתלד רגסו ךירדחב אב ימע ךל 20 -תא ץראה התלגו וילע ץראה-בשי ןוע דקפל ומוקממ אצי הוהי הנה-יכ 21 .היגורה-לע דוע הסכת-אלו הימד