Isaiah chapter 27 קרפ היעשי שחנ ןתיול לע הקזחהו הלודגהו השקה וברחב הוהי דקפי אוהה םויב 1 .םיב רשא ןינתה-תא גרהו ןותלקע שחנ ןתיול לעו חרב .הל-ונע דמח םרכ אוהה םויב 2 .הנרצא םויו הליל הילע דקפי ןפ הנקשא םיעגרל הרצנ הוהי ינא 3 .דחי הנתיצא הב העשפא המחלמב תיש רימש יננתי-ימ יל ןיא המח 4 .יל-השעי םולש יל םולש השעי יזועמב קזחי וא 5 .הבונת לבת-ינפ ואלמו לארשי חרפו ץיצי בקעי שרשי םיאבה 6 .גרה ויגרה גרהכ-םא והכה והכמ תכמכה 7 .םידק םויב השקה וחורב הגה הנבירת החלשב האסאסב 8 ינבא-לכ ומושב ותאטח רסה ירפ-לכ הזו בקעי-ןוע רפכי תאזב ןכל 9 .םינמחו םירשא ומקי-אל תוצפנמ רג-ינבאכ חבזמ ץברי םשו לגע הערי םש רבדמכ בזענו חלשמ הונ דדב הרוצב ריע יכ 10 .היפעס הלכו אוה תוניב-םע אל יכ התוא תוריאמ תואב םישנ הנרבשת הריצק שביב 11 .וננחי אל ורציו והשע ונמחרי-אל ןכ-לע וטקלת םתאו םירצמ לחנ-דע רהנה תלבשמ הוהי טבחי אוהה םויב היהו 12 .לארשי ינב דחא דחאל םיחדנהו רושא ץראב םידבאה ואבו לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו 13 .םלשוריב שדקה רהב הוהיל ווחתשהו םירצמ ץראב