Isaiah chapter 29 קרפ היעשי .ופקני םיגח הנש-לע הנש ופס דוד הנח תירק לאירא לאירא יוה 1 .לאיראכ יל התיהו הינאו הינאת התיהו לאיראל יתוקיצהו 2 .תרצמ ךילע יתמיקהו בצמ ךילע יתרצו ךילע רודכ יתינחו 3 רפעמו ךלוק ץראמ בואכ היהו ךתרמא חשת רפעמו ירבדת ץראמ תלפשו 4 .ףצפצת ךתרמא .םאתפ עתפל היהו םיצירע ןומה רבע ץמכו ךירז ןומה קד קבאכ היהו 5 שא בהלו הרעסו הפוס לודג לוקו שערבו םערב דקפת תואבצ הוהי םעמ 6 .הלכוא היבצ-לכו לאירא-לע םיאבצה םיוגה-לכ ןומה הליל ןוזח םולחכ היהו 7 .הל םיקיצמהו התדצמו םלחי רשאכו ושפנ הקירו ץיקהו לכוא הנהו בערה םלחי רשאכ היהו 8 םיוגה-לכ ןומה היהי ןכ הקקוש ושפנו ףיע הנהו ץיקהו התש הנהו אמצה .ןויצ רה-לע םיאבצה .רכש אלו וענ ןיי-אלו ורכש ועשו ועשעתשה והמתו והמהמתה 9 -תאו םיאיבנה-תא םכיניע-תא םצעיו המדרת חור הוהי םכילע ךסנ-יכ 10 .הסכ םיזחה םכישאר רפסה עדוי-לא ותא ונתי-רשא םותחה רפסה ירבדכ לכה תוזח םכל יהתו 11 .אוה םותח יכ לכוא אל רמאו הז-אנ ארק רמאל יתעדי אל רמאו הז-אנ ארק רמאל רפס עדי-אל רשא לע רפסה ןתנו 12 .רפס קחר ובלו ינודבכ ויתפשבו ויפב הזה םעה שגנ יכ ןעי ינדא רמאיו 13 .הדמלמ םישנא תוצמ יתא םתארי יהתו ינממ וימכח תמכח הדבאו אלפו אלפה הזה-םעה-תא אילפהל ףסוי יננה ןכל 14 .רתתסת וינבנ תניבו ונאר ימ ורמאיו םהישעמ ךשחמב היהו הצע רתסל הוהימ םיקימעמה יוה 15 .ונעדוי ימו רמא רציו ינשע אל והשעל השעמ רמאי-יכ בשחי רציה רמחכ-םא םככפה 16 .ןיבה אל ורצויל .בשחי רעיל למרכהו למרכל ןונבל בשו רעזמ טעמ דוע-אולה 17 םירוע יניע ךשחמו לפאמו רפס-ירבד םישרחה אוהה-םויב ועמשו 18 .הניארת .וליגי לארשי שודקב םדא ינויבאו החמש הוהיב םיונע ופסיו 19 .ןוא ידקש-לכ ותרכנו ץל הלכו ץירע ספא-יכ 20 .קידצ והתב וטיו ןושקי רעשב חיכומלו רבדב םדא יאיטחמ 21 שובי התע-אל םהרבא-תא הדפ רשא בקעי תיב-לא הוהי רמא-הכ ןכל 22 .ורוחי וינפ התע אלו בקעי שודק-תא ושידקהו ימש ושידקי וברקב ידי השעמ וידלי ותארב יכ 23 .וצירעי לארשי יהלא-תאו בקעי .חקל-ודמלי םינגורו הניב חור-יעת ועדיו 24