Isaiah chapter 30 קרפ היעשי אלו הכסמ ךסנלו ינמ אלו הצע תושעל הוהי-םאנ םיררוס םינב יוה 1 .תאטח-לע תאטח תופס ןעמל יחור לצב תוסחלו הערפ זועמב זועל ולאש אל יפו םירצמ תדרל םיכלהה 2 .םירצמ .המלכל םירצמ-לצב תוסחהו תשבל הערפ זועמ םכל היהו 3 .ועיגי סנח ויכאלמו וירש ןעצב ויה-יכ 4 -םגו תשבל יכ ליעוהל אלו רזעל אל ומל וליעוי-אל םע-לע שיאבה לכ 5 .הפרחל ףפועמ ףרשו העפא םהמ שילו איבל הקוצו הרצ ץראב בגנ תומהב אשמ 6 .וליעוי אל םע-לע םתרצוא םילמג תשבד-לעו םהליח םיריע ףתכ-לע ואשי .תבש םה בהר תאזל יתארק ןכל ורזעי קירו לבה םירצמו 7 -דע דעל ןורחא םויל יהתו הקח רפס-לעו םתא חול-לע הבתכ אוב התע 8 .םלוע .הוהי תרות עומש ובא-אל םינב םישחכ םינב אוה ירמ םע יכ 9 ונל-ורבד תוחכנ ונל-וזחת אל םיזחלו וארת אל םיארל ורמא רשא 10 .תולתהמ וזח תוקלח .לארשי שודק-תא ונינפמ ותיבשה חרא-ינמ וטה ךרד-ינמ ורוס 11 זולנו קשעב וחטבתו הזה רבדב םכסאמ ןעי לארשי שודק רמא הכ ןכל 12 .וילע ונעשתו םאתפ-רשא הבגשנ המוחב העבנ לפנ ץרפכ הזה ןועה םכל היהי ןכל 13 .הרבש אובי עתפל תותחל שרח ותתכמב אצמי-אלו למחי אל תותכ םירצוי לבנ רבשכ הרבשו 14 .אבגמ םימ ףשחלו דוקימ שא טקשהב ןועשות תחנו הבושב לארשי שודק הוהי ינדא רמא-הכ יכ 15 .םתיבא אלו םכתרובג היהת החטבבו ולקי ןכ-לע בכרנ לק-לעו ןוסונת ןכ-לע סוננ סוס-לע יכ-אל ורמאתו 16 .םכיפדר ןרתכ םתרתונ-םא דע וסנת השמח תרעג ינפמ דחא תרעג ינפמ דחא ףלא 17 .העבגה-לע סנכו רהה שאר-לע הוהי טפשמ יהלא-יכ םכמחרל םורי ןכלו םכננחל הוהי הכחי ןכלו 18 .ול יכוח-לכ ירשא ךקעז לוקל ךנחי ןונח הכבת-אל וכב םלשוריב בשי ןויצב םע-יכ 19 .ךנע ותעמשכ ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי-אלו ץחל םימו רצ םחל ינדא םכל ןתנו 20 .ךירומ-תא תואר יכו ונימאת יכ וב וכל ךרדה הז רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו 21 .וליאמשת אצ הוד ומכ םרזת ךבהז תכסמ תדפא-תאו ךפסכ יליספ יופצ-תא םתאמטו 22 .ול רמאת ןשד היהו המדאה תאובת םחלו המדאה-תא ערזת-רשא ךערז רטמ ןתנו 23 .בחרנ רכ אוהה םויב ךינקמ הערי ןמשו תחרב הרז-רשא ולכאי ץימח לילב המדאה ידבע םיריעהו םיפלאהו 24 .הרזמבו גרה םויב םימ-ילבי םיגלפ האשנ העבג-לכ לעו הבג רה-לכ-לע היהו 25 .םילדגמ לפנב בר תעבש רואכ םיתעבש היהי המחה רואו המחה רואכ הנבלה-רוא היהו 26 .אפרי ותכמ ץחמו ומע רבש-תא הוהי שבח םויב םימיה ונושלו םעז ואלמ ויתפש האשמ דבכו ופא רעב קחרממ אב הוהי-םש הנה 27 .תלכא שאכ העתמ ןסרו אוש תפנב םיוג הפנהל הצחי ראוצ-דע ףטוש לחנכ וחורו 28 .םימע ייחל לע -רהב אובל לילחב ךלוהכ בבל תחמשו גח-שדקתה לילכ םכל היהי רישה 29 .לארשי רוצ-לא הוהי שא בהלו ףא ףעזב הארי ועורז תחנו ולוק דוה-תא הוהי עימשהו 30 .דרב ןבאו םרזו ץפנ הלכוא .הכי טבשב רושא תחי הוהי לוקמ-יכ 31 תורנכבו םיפתב וילע הוהי חיני רשא הדסומ הטמ רבעמ לכ היהו 32 .הב-םחלנ הפונת תומחלמבו שא התרדמ בחרה קימעה ןכוה ךלמל אוה-םג התפת לומתאמ ךורע-יכ 33 .הב הרעב תירפג לחנכ הוהי תמשנ הברה םיצעו