Isaiah chapter 32 קרפ היעשי .ורשי טפשמל םירשלו ךלמ-ךלמי קדצל ןה 1 ץראב דבכ-עלס לצכ ןויצב םימ-יגלפכ םרז רתסו חור-אבחמכ שיא-היהו 2 .הפיע .הנבשקת םיעמש ינזאו םיאר יניע הניעשת אלו 3 .תוחצ רבדל רהמת םיגלע ןושלו תעדל ןיבי םירהמנ בבלו 4 .עוש רמאי אל יליכלו בידנ לבנל דוע ארקי-אל 5 העות הוהי-לא רבדלו ףנח תושעל ןוא-השעי ובלו רבדי הלבנ לבנ יכ 6 .ריסחי אמצ הקשמו בער שפנ קירהל ןויבא רבדבו רקש-ירמאב םיונע לבחל ץעי תומז אוה םיער וילכ ילכו 7 .htyn .םוקי תובידנ-לע אוהו ץעי תובידנ בידנו 8 .יתרמא הנזאה תוחטב תונב ילוק הנעמש הנמק תוננאש םישנ 9 .אובי ילב ףסא ריצב הלכ יכ תוחטב הנזגרת הנש-לע םימי 10 .םיצלח-לע הרוגחו הרעו הטשפ תוחטב הזגר תוננאש ודרח 11 .הירפ ןפג-לע דמח-ידש-לע םידפס םידש-לע 12 .הזילע הירק שושמ יתב-לכ-לע יכ הלעת רימש ץוק ימע תמדא לע 13 םלוע-דע תורעמ דעב היה ןחבו לפע בזע ריע ןומה שטנ ןומרא-יכ 14 .םירדע הערמ םיארפ שושמ .בשחי רעיל למרכו למרכל רבדמ היהו םורממ חור ונילע הרעי-דע 15 .בשת למרכב הקדצו טפשמ רבדמב ןכשו 16 .םלוע-דע חטבו טקשה הקדצה תדבעו םולש הקדצה השעמ היהו 17 .תוננאש תחונמבו םיחטבמ תונכשמבו םולש הונב ימע בשיו 18 .ריעה לפשת הלפשבו רעיה תדרב דרבו 19 .רומחהו רושה-לגר יחלשמ םימ-לכ-לע יערז םכירשא 20