Isaiah chapter 35 קרפ היעשי .תלצבחכ חרפתו הברע לגתו היצו רבדמ םוששי 1 למרכה רדה הל-ןתנ ןונבלה דובכ ןנרו תליג ףא לגתו חרפת חרפ 2 .וניהלא רדה הוהי-דובכ וארי המה ןורשהו .וצמא תולשכ םיכרבו תופר םידי וקזח 3 םיהלא לומג אובי םקנ םכיהלא הנה וארית-לא וקזח בל-ירהמנל ורמא 4 .םכעשיו אובי אוה .הנחתפת םישרח ינזאו םירוע יניע הנחקפת זא 5 םילחנו םימ רבדמב ועקבנ-יכ םלא ןושל ןרתו חספ ליאכ גלדי זא 6 .הברעב הנקל ריצח הצבר םינת הונב םימ יעובמל ןואמצו םגאל ברשה היהו 7 .אמגו ומל-אוהו אמט ונרבעי-אל הל ארקי שדקה ךרדו ךרדו לולסמ םש-היהו 8 .ועתי אל םיליואו ךרד ךלה .םילואג וכלהו םש אצמת אל הנלעי-לב תויח ץירפו הירא םש היהי-אל 9 ןושש םשאר-לע םלוע תחמשו הנרב ןויצ ואבו ןובשי הוהי ייודפו 10 .החנאו ןוגי וסנו וגישי החמשו