Isaiah chapter 36 קרפ היעשי ירע-לכ לע רושא-ךלמ בירחנס הלע והיקזח ךלמל הנש הרשע עבראב יהיו 1 .םשפתיו תורצבה הדוהי ליחב והיקזח ךלמה-לא המלשורי שיכלמ הקש-בר-תא רושא-ךלמ חלשיו 2 .סבוכ הדש תלסמב הנוילעה הכרבה תלעתב דמעיו דבכ -ןב חאויו רפסה אנבשו תיבה-לע רשא והיקלח-ןב םיקילא וילא אציו 3 .ריכזמה ףסא ךלמ לודגה ךלמה רמא-הכ והיקזח-לא אנ-ורמא הקש-בר םהילא רמאיו 4 .תחטב רשא הזה ןוחטבה המ רושא תדרמ יכ תחטב ימ-לע התע המחלמל הרובגו הצע םיתפש-רבד-ךא יתרמא 5 .יב וילע שיא ךמסי רשא םירצמ-לע הזה ץוצרה הנקה תנעשמ-לע תחטב הנה 6 .וילע םיחטבה-לכל םירצמ-ךלמ הערפ ןכ הבקנו ופכב אבו -תא והיקזח ריסה רשא אוה-אולה ונחטב וניהלא הוהי-לא ילא רמאת-יכו 7 .ווחתשת הזה חבזמה ינפל םלשורילו הדוהיל רמאיו ויתחבזמ-תאו ויתמב לכות-םא םיסוס םיפלא ךל הנתאו רושא ךלמה ינדא-תא אנ ברעתה התעו 8 .םהילע םיבכר ךל תתל םירצמ-לע ךל חטבתו םינטקה ינדא ידבע דחא תחפ ינפ תא בישת ךיאו 9 .םישרפלו בכרל ילא רמא הוהי התיחשהל תאזה ץראה-לע יתילע הוהי ידעלבמה התעו 10 .התיחשהו תאזה ץראה-לא הלע יכ תימרא ךידבע-לא אנ-רבד הקש-בר-לא חאויו אנבשו םיקילא רמאיו 11 .המוחה-לע רשא םעה ינזאב תידוהי ונילא רבדת-לאו ונחנא םיעמש הלאה םירבדה-תא רבדל ינדא ינחלש ךילאו ךינדא לאה הקש-בר רמאיו 12 םהיניש-תא תותשלו םהיארח-תא לכאל המוחה-לע םיבשיה םישנאה-לע אלה .mknr ךלמה ירבד-תא ועמש רמאיו תידוהי לודג-לוקב ארקיו הקש-בר דמעיו 13 .רושא ךלמ לודגה .םכתא ליצהל לכוי-אל יכ והיקזח םכל אשי-לא ךלמה רמא הכ 14 ןתנת אל הוהי ונליצי לצה רמאל הוהי-לא והיקזח םכתא חטבי-לאו 15 .רושא ךלמ דיב תאזה ריעה ילא ואצו הכרב יתא-ושע רושא ךלמה רמא הכ יכ והיקזח-לא ועמשת-לא 16 .ורוב-ימ שיא ותשו ותנאת שיאו ונפג-שיא ולכאו םחל ץרא שוריתו ןגד ץרא םכצראכ ץרא-לא םכתא יתחקלו יאב-דע 17 .םימרכו שיא םיוגה יהלא וליצהה ונליצי הוהי רמאל והיקזח םכתא תיסי-ןפ 18 .רושא ךלמ דימ וצרא-תא .ידימ ןורמש-תא וליצה-יכו םיורפס יהלא היא דפראו תמח יהלא היא 19 הוהי ליצי-יכ ידימ םצרא-תא וליצה-רשא הלאה תוצראה יהלא-לכב ימ 20 .ידימ םלשורי-תא .והנעת אל רמאל איה ךלמה תוצמ-יכ רבד ותא ונע-אלו ושירחיו 21 ףסא-ןב חאויו רפוסה אנבשו תיבה-לע-רשא והיקלח-ןב םיקילא אביו 22 .הקש-בר ירבד תא ול ודיגיו םידגב יעורק והיקזח-לא ריכזמה