Isaiah chapter 37 קרפ היעשי .הוהי תיב אביו קשב סכתיו וידגב-תא ערקיו והיקזח ךלמה עמשכ יהיו 1 םינהכה ינקז תאו רפוסה אנבש תאו תיבה-לע-רשא םיקילא-תא חלשיו 2 .איבנה ץומא-ןב והיעשי-לא םיקשב םיסכתמ יכ הזה םויה הצאנו החכותו הרצ-םוי והיקזח רמא הכ וילא ורמאיו 3 .הדלל ןיא חכו רבשמ-דע םינב ואב וינדא רושא-ךלמ וחלש רשא הקש-בר ירבד תא ךיהלא הוהי עמשי ילוא 4 דעב הלפת תאשנו ךיהלא הוהי עמש רשא םירבדב חיכוהו יח םיהלא ףרחל .האצמנה תיראשה .והיעשי-לא והיקזח ךלמה ידבע ואביו 5 ארית-לא הוהי רמא הכ םכינדא-לא ןורמאת הכ והיעשי םהילא רמאיו 6 .יתוא רושא-ךלמ ירענ ופדג רשא תעמש רשא םירבדה ינפמ .וצראב ברחב ויתלפהו וצרא-לא בשו העומש עמשו חור וב ןתונ יננה 7 עסנ יכ עמש יכ הנבל-לע םחלנ רושא ךלמ-תא אצמיו הקש-בר בשיו 8 .שיכלמ םיכאלמ חלשיו עמשיו ךתא םחלהל אצי רמאל שוכ-ךלמ הקהרת-לע עמשיו 9 .רמאל והיקזח-לא התא רשא ךיהלא ךאשי-לא רמאל הדוהי-ךלמ והיקזח-לא ןורמאת הכ 10 .רושא ךלמ דיב םלשורי ןתנת אל רמאל וב חטוב .לצנת התאו םמירחהל תוצראה-לכל רושא יכלמ ושע רשא תעמש התא הנה 11 ףצרו ןרח-תאו ןזוג-תא יתובא ותיחשה רשא םיוגה יהלא םתוא וליצהה 12 .רשלתב רשא ןדע-ינבו .הועו ענה םיורפס ריעל ךלמו דפרא ךלמו תמח-ךלמ היא 13 הוהי תיב לעיו והארקיו םיכאלמה דימ םירפסה-תא והיקזח חקיו 14 .הוהי ינפל והיקזח והשרפיו .רמאל הוהי-לא והיקזח ללפתיו 15 לכל ךדבל םיהלאה אוה-התא םיברכה בשי לארשי יהלא תואבצ הוהי 16 .ץראה-תאו םימשה-תא תישע התא ץראה תוכלממ בירחנס ירבד-לכ תא עמשו הארו ךניע הוהי חקפ עמשו ךנזא הוהי הטה 17 .יח םיהלא ףרחל חלש רשא .םצרא-תאו תוצראה-לכ-תא רושא יכלמ ובירחה הוהי םנמא 18 ץע םדא-ידי השעמ-םא יכ המה םיהלא אל יכ שאב םהיהלא-תא ןתנו 19 .םודבאיו ןבאו התא-יכ ץראה תוכלממ-לכ ועדיו ודימ ונעישוה וניהלא הוהי התעו 20 .ךדבל הוהי לארשי יהלא הוהי רמא-הכ רמאל והיקזח-לא ץומא-ןב והיעשי חלשיו 21 .רושא ךלמ בירחנס-לא ילא תללפתה רשא ךירחא ןויצ-תב תלותב ךל הגעל ךל הזב וילע הוהי רבד-רשא רבדה הז 22 .םלשורי תב העינה שאר שודק-לא ךיניע םורמ אשתו לוק התומירה ימ-לעו תפדגו תפרח ימ-תא 23 .l`xyi יתכרי םירה םורמ יתילע ינא יבכר ברב רמאתו ינדא תפרח ךידבע דיב 24 .ולמרכ רעי וצק םורמ אובאו וישרב רחבמ ויזרא תמוק תרכאו ןונבל .רוצמ יראי לכ ימעפ-ףכב ברחאו םימ יתיתשו יתרק ינא 25 יהתו היתאבה התע היתרציו םדק ימימ יתישע התוא קוחרמל תעמש-אולה 26 .תורצב םירע םיצנ םילג תואשהל תוגג ריצח אשד קריו הדש בשע ויה ושבו ותח די-ירצק ןהיבשיו 27 .המק ינפל המדשו .ילא ךזגרתה תאו יתעדי ךאובו ךתאצו ךתבשו 28 ךיתפשב יגתמו ךפאב יחח יתמשו ינזאב הלע ךננאשו ילא ךזגרתה ןעי 29 .הב תאב-רשא ךרדב ךיתבישהו תישילשה הנשבו סיחש תינשה הנשבו חיפס הנשה לוכא תואה ךל-הזו 30 .םירפ לוכאו םימרכ ועטנו ורצקו וערז .הלעמל ירפ השעו הטמל שרש הראשנה הדוהי-תיב תטילפ הפסיו 31 -השעת תואבצ הוהי תאנק ןויצ רהמ הטילפו תיראש אצת םלשורימ יכ 32 .תאז םש הרוי-אלו תאזה ריעה-לא אובי אל רושא ךלמ-לא הוהי רמא-הכ ןכל 33 .הללס הילע ךפשי-אלו ןגמ הנמדקי-אלו ץח .הוהי-םאנ אובי אל תאזה ריעה-לאו בושי הב אב-רשא ךרדב 34 .ידבע דוד ןעמלו ינעמל העישוהל תאזה ריעה-לע יתונגו 35 ומיכשיו ףלא השמחו םינמשו האמ רושא הנחמב הכיו הוהי ךאלמ אציו 36 .םיתמ םירגפ םלכ הנהו רקבב .הונינב בשיו רושא-ךלמ בירחנס בשיו ךליו עסיו 37 ברחב והכה וינב רצארשו ךלמרדאו ויהלא ךרסנ תיב הוחתשמ אוה יהיו 38 .ויתחת ונב ןדח-רסא ךלמיו טררא ץרא וטלמנ המהו