Isaiah chapter 38 קרפ היעשי איבנה ץומא-ןב והיעשי וילא אוביו תומל והיקזח הלח םהה םימיב 1 .היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ הוהי רמא-הכ וילא רמאיו .הוהי-לא ללפתיו ריקה-לא וינפ והיקזח בסיו 2 םלש בלבו תמאב ךינפל יתכלהתה רשא תא אנ-רכז הוהי הנא רמאיו 3 .לודג יכב והיקזח ךביו יתישע ךיניעב בוטהו .רמאל והיעשי-לא הוהי-רבד יהיו 4 ךתלפת-תא יתעמש ךיבא דוד יהלא הוהי רמא-הכ והיקזח-לא תרמאו ךולה 5 .הנש הרשע שמח ךימי-לע ףסוי יננה ךתעמד-תא יתיאר .תאזה ריעה-לע יתונגו תאזה ריעה תאו ךליצא רושא-ךלמ ףכמו 6 .רבד רשא הזה רבדה-תא הוהי השעי רשא הוהי תאמ תואה ךל-הזו 7 רשע תינרחא שמשב זחא תולעמב הדרי רשא תולעמה לצ-תא בישמ יננה 8 .הדרי רשא תולעמב תולעמ רשע שמשה בשתו תולעמ .וילחמ יחיו ותלחב הדוהי-ךלמ והיקזחל בתכמ 9 .יתונש רתי יתדקפ לואש ירעשב הכלא ימי ימדב יתרמא ינא 10 .לדח יבשוי-םע דוע םדא טיבא-אל םייחה ץראב הי הי הארא-אל יתרמא 11 םוימ ינעצבי הלדמ ייח גראכ יתדפק יער להאכ ינמ הלגנו עסנ ירוד 12 .ינמילשת הליל-דע .ינמילשת הליל-דע םוימ יתומצע-לכ רבשי ןכ יראכ רקב-דע יתיוש 13 יל-הקשע ינדא םורמל יניע ולד הנויכ הגהא ףצפצא ןכ רוגע סוסכ 14 .ינברע .ישפנ רמ-לע יתונש-לכ הדדא השע אוהו יל-רמאו רבדא-המ 15 .יניחהו ינמילחתו יחור ייח ןהב-לכלו ויחי םהילע ינדא 16 ךוג ירחא תכלשה יכ ילב תחשמ ישפנ תקשח התאו רמ יל-רמ םולשל הנה 17 .יאטח-לכ .ךתמא-לא רוב-ידרוי ורבשי-אל ךללהי תומ ךדות לואש אל יכ 18 .ךתמא-לא עידוי םינבל בא םויה ינומכ ךדוי אוה יח יח 19 .הוהי תיב-לע ונייח ימי-לכ ןגננ יתונגנו ינעישוהל הוהי 20 .יחיו ןיחשה-לע וחרמיו םינאת תלבד ואשי והיעשי רמאיו 21 .הוהי תיב הלעא יכ תוא המ והיקזח רמאיו 22