Isaiah chapter 39 קרפ היעשי -לא החנמו םירפס לבב-ךלמ ןדאלב-ןב ןדאלב ךדרמ חלש אוהה תעב 1 .קזחיו הלח יכ עמשיו והיקזח -תאו בהזה-תאו ףסכה-תא התכנ תיב-תא םאריו והיקזח םהילע חמשיו 2 -אל ויתרצאב אצמנ רשא-לכ תאו וילכ תיב-לכ תאו בוטה ןמשה תאו םימשבה .ותלשממ-לכבו ותיבב והיקזח םארה-אל רשא רבד היה םישנאה ורמא המ וילא רמאיו והיקזח ךלמה-לא איבנה והיעשי אביו 3 .לבבמ ילא ואב הקוחר ץראמ והיקזח רמאיו ךילא ואבי ןיאמו הלאה היה-אל ואר יתיבב רשא-לכ תא והיקזח רמאיו ךתיבב ואר המ רמאיו 4 .יתרצואב םיתיארה-אל רשא רבד .תואבצ הוהי-רבד עמש והיקזח-לא והיעשי רמאיו 5 הזה םויה-דע ךיתבא ורצא רשאו ךתיבב רשא-לכ אשנו םיאב םימי הנה 6 .הוהי רמא רבד רתוי-אל לבב .לבב ךלמ לכיהב םיסירס ויהו וחקי דילות רשא ךממ ואצי רשא ךינבמו 7 היהי יכ רמאיו תרבד רשא הוהי-רבד בוט והיעשי-לא והיקזח רמאיו 8 .ימיב תמאו םולש