Isaiah chapter 41 קרפ היעשי טפשמל ודחי ורבדי זא ושגי חכ ופילחי םימאלו םייא ילא ושירחה 1 .הברקנ ןתי דרי םיכלמו םיוג וינפל ןתי ולגרל והארקי קדצ חרזממ ריעה ימ 2 .ותשק ףדנ שקכ וברח רפעכ .אובי אל וילגרב חרא םולש רובעי םפדרי 3 .אוה-ינא םינרחא-תאו ןושאר הוהי ינא שארמ תורדה ארק השעו לעפ-ימ 4 .ןויתאיו וברק ודרחי ץראה תוצק וארייו םייא ואר 5 .קזח רמאי ויחאלו ורזעי והער-תא שיא 6 אוה בוט קבדל רמא םעפ םלוה-תא שיטפ קילחמ ףרצ-תא שרח קזחיו 7 .טומי אל םירמסמב והקזחיו .יבהא םהרבא ערז ךיתרחב רשא בקעי ידבע לארשי התאו 8 התא-ידבע ךל רמאו ךיתארק היליצאמו ץראה תוצקמ ךיתקזחה רשא 9 .ךיתסאמ אלו ךיתרחב -ףא ךיתרזע-ףא ךיתצמא ךיהלא ינא-יכ עתשת-לא ינא-ךמע יכ ארית-לא 10 .יקדצ ןימיב ךיתכמת .ךביר ישנא ודבאיו ןיאכ ויהי ךב םירחנה לכ ומלכיו ושבי ןה 11 .ךתמחלמ ישנא ספאכו ןיאכ ויהי ךתצמ ישנא םאצמת אלו םשקבת 12 .ךיתרזע ינא ארית-לא ךל רמאה ךנימי קיזחמ ךיהלא הוהי ינא יכ 13 שודק ךלאגו הוהי-םאנ ךיתרזע ינא לארשי יתמ בקעי תעלות יארית-לא 14 .לארשי תועבגו קדתו םירה שודת תויפיפ לעב שדח ץורח גרומל ךיתמש הנה 15 .םישת ץמכ לארשי שודקב הוהיב ליגת התאו םתוא ץיפת הרעסו םאשת חורו םרזת 16 .ללהתת הוהי ינא התשנ אמצב םנושל ןיאו םימ םישקבמ םינויבאהו םיינעה 17 .םבזעא אל לארשי יהלא םנעא םימ-םגאל רבדמ םישא תוניעמ תועקב ךותבו תורהנ םייפש-לע חתפא 18 .םימ יאצומל היצ ץראו רושאתו רהדת שורב הברעב םישא ןמש ץעו סדהו הטש זרא רבדמב ןתא 19 .ודחי תאז התשע הוהי-די יכ ודחי וליכשיו ומישיו ועדיו וארי ןעמל 20 .הארב לארשי שודקו .בקעי ךלמ רמאי םכיתומצע ושיגה הוהי רמאי םכביר וברק 21 המישנו ודיגה הנה המ תונשארה הנירקת רשא תא ונל ודיגיו ושיגי 22 .ונעימשה תואבה וא ןתירחא העדנו ונבל העתשנו וערתו וביטית-ףא םתא םיהלא יכ העדנו רוחאל תויתאה ודיגה 23 .ודחי ארנו .םכב רחבי הבעות עפאמ םכלעפו ןיאמ םתא-ןה 24 רמח-ומכ םינגס אביו ימשב ארקי שמש-חרזממ תאיו ןופצמ יתוריעה 25 .טיט-סמרי רצוי ומכו ןיא ףא דיגמ-ןיא ףא קידצ רמאנו םינפלמו העדנו שארמ דיגה-ימ 26 .םכירמא עמש-ןיא ףא עימשמ .ןתא רשבמ םלשורילו םנה הנה ןויצל ןושאר 27 .רבד ובישיו םלאשאו ץעוי ןיאו הלאמו שיא ןיאו אראו 28 .םהיכסנ והתו חור םהישעמ ספא ןוא םלכ ןה 29