Isaiah chapter 43 קרפ היעשי ךיתלאג יכ ארית-לא לארשי ךרציו בקעי ךארב הוהי רמא-הכ התעו 1 .התא-יל ךמשב יתארק הוכת אל שא-ומב ךלת-יכ ךופטשי אל תורהנבו ינא-ךתא םימב רבעת-יכ 2 .ךב-רעבת אל הבהלו אבסו שוכ םירצמ ךרפכ יתתנ ךעישומ לארשי שודק ךיהלא הוהי ינא יכ 3 .ךיתחת תחת םימאלו ךיתחת םדא ןתאו ךיתבהא ינאו תדבכנ יניעב תרקי רשאמ 4 .ךשפנ .ךצבקא ברעממו ךערז איבא חרזממ ינא-ךתא יכ ארית-לא 5 הצקמ יתונבו קוחרמ ינב יאיבה יאלכת-לא ןמיתלו ינת ןופצל רמא 6 .ץראה .ויתישע-ףא ויתרצי ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ 7 .ומל םינזאו םישרחו שי םיניעו רוע-םע איצוה 8 תונשארו תאז דיגי םהב ימ םימאל ופסאיו ודחי וצבקנ םיוגה-לכ 9 .תמא ורמאיו ועמשיו וקדציו םהידע ונתי ונעימשי וניבתו יל ונימאתו ועדת ןעמל יתרחב רשא ידבעו הוהי-םאנ ידע םתא 10 .היהי אל ירחאו לא רצונ-אל ינפל אוה ינא-יכ .עישומ ידעלבמ ןיאו הוהי יכנא יכנא 11 הוהי-םאנ ידע םתאו רז םכב ןיאו יתעמשהו יתעשוהו יתדגה יכנא 12 .לא-ינאו .הנבישי ימו לעפא ליצמ ידימ ןיאו אוה ינא םוימ-םג 13 יתדרוהו הלבב יתחלש םכנעמל לארשי שודק םכלאג הוהי רמא-הכ 14 .םתנר תוינאב םידשכו םלכ םיחירב .םככלמ לארשי ארוב םכשודק הוהי ינא 15 .הביתנ םיזע םימבו ךרד םיב ןתונה הוהי רמא הכ 16 התשפכ וכעד ומוקי-לב ובכשי ודחי זוזעו ליח סוסו-בכר איצומה 17 .ובכ .וננבתת-לא תוינמדקו תונשאר ורכזת-לא 18 ןומשיב ךרד רבדמב םישא ףא הועדת אולה חמצת התע השדח השע יננה 19 .תורהנ תורהנ םימ רבדמב יתתנ-יכ הנעי תונבו םינת הדשה תיח ינדבכת 20 .יריחב ימע תוקשהל oniyia .ורפסי יתלהת יל יתרצי וז-םע 21 .לארשי יב תעגי-יכ בקעי תארק יתא-אלו 22 אלו החנמב ךיתדבעה אל ינתדבכ אל ךיחבזו ךיתלע הש יל תאיבה-אל 23 .הנובלב ךיתעגוה ינתדבעה ךא ינתיורה אל ךיחבז בלחו הנק ףסכב יל תינק-אל 24 .ךיתנועב ינתעגוה ךיתואטחב .רכזא אל ךיתאטחו ינעמל ךיעשפ החמ אוה יכנא יכנא 25 .קדצת ןעמל התא רפס דחי הטפשנ ינריכזה 26 .יב ועשפ ךיצילמו אטח ןושארה ךיבא 27 .םיפודגל לארשיו בקעי םרחל הנתאו שדק ירש ללחאו 28