Isaiah chapter 44 קרפ היעשי .וב יתרחב לארשיו ידבע בקעי עמש התעו 1 ןורשיו בקעי ידבע ארית-לא ךרזעי ןטבמ ךרציו ךשע הוהי רמא-הכ 2 .וב יתרחב -לע יתכרבו ךערז-לע יחור קצא השבי-לע םילזנו אמצ-לע םימ-קצא יכ 3 .ךיאצאצ .םימ-ילבי-לע םיברעכ ריצח ןיבב וחמצו 4 םשבו הוהיל ודי בתכי הזו בקעי-םשב ארקי הזו ינא הוהיל רמאי הז 5 .הנכי לארשי ןורחא ינאו ןושאר ינא תואבצ הוהי ולאגו לארשי-ךלמ הוהי רמא-הכ 6 .םיהלא ןיא ידעלבמו רשאו תויתאו םלוע-םע ימושמ יל הכרעיו הדיגיו ארקי ינומכ-ימו 7 .ומל ודיגי הנאבת הולא שיה ידע םתאו יתדגהו ךיתעמשה זאמ אלה והרת-לאו ודחפת-לא 8 .יתעדי-לב רוצ ןיאו ידעלבמ -לבו וארי-לב המה םהידעו וליעוי-לב םהידומחו והת םלכ לספ-ירצי 9 .ושבי ןעמל ועדי .ליעוה יתלבל ךסנ לספו לא רצי-ימ 10 ושבי ודחפי ודמעי םלכ וצבקתי םדאמ המה םישרחו ושבי וירבח-לכ ןה 11 .דחי -םג וחכ עורזב והלעפיו והרצי תובקמבו םחפב לעפו דצעמ לזרב שרח 12 .ףעייו םימ התש-אל חכ ןיאו בער והראתי הגוחמבו תועצקמב והשעי דרשב והראתי וק הטנ םיצע שרח 13 .תיב תבשל םדא תראפתכ שיא תינבתכ והשעיו םשגו ןרא עטנ רעי-יצעב ול-ץמאיו ןולאו הזרת חקיו םיזרא ול-תרכל 14 .לדגי לא-לעפי-ףא םחל הפאו קישי-ףא םחיו םהמ חקיו רעבל םדאל היהו 15 .ומל-דגסיו לספ והשע וחתשיו רמאיו םחי-ףא עבשיו ילצ הלצי לכאי רשב ויצח-לע שא-ומב ףרש ויצח 16 .רוא יתיאר יתומח חאה רמאיו וילא ללפתיו וחתשיו ול-דוגסי ולספל השע לאל ותיראשו 17 .התא ילא יכ ינליצה .םתבל ליכשהמ םהיניע תוארמ חט יכ וניבי אלו ועדי אל 18 ףאו שא-ומב יתפרש ויצח רמאל הנובת-אלו תעד אלו ובל-לא בישי-אלו 19 ץע לובל השעא הבעותל ורתיו לכאו רשב הלצא םחל וילחג-לע יתיפא .דוגסא רקש אולה רמאי אלו ושפנ-תא ליצי-אלו והטה לתוה בל רפא הער 20 .ינימיב אל לארשי התא יל-דבע ךיתרצי התא-ידבע יכ לארשיו בקעי הלא-רכז 21 .ינשנת .ךיתלאג יכ ילא הבוש ךיתואטח ןנעכו ךיעשפ בעכ יתיחמ 22 -לכו רעי הנר םירה וחצפ ץרא תויתחת ועירה הוהי השע-יכ םימש ונר 23 .ראפתי לארשיבו בקעי הוהי לאג-יכ וב ץע ידבל םימש הטנ לכ השע הוהי יכנא ןטבמ ךרציו ךלאג הוהי רמא-הכ 24 .יתא ימ ץראה עקר .לכשי םתעדו רוחא םימכח בישמ ללוהי םימסקו םידב תותא רפמ 25 ירעלו בשות םלשוריל רמאה םילשי ויכאלמ תצעו ודבע רבד םיקמ 26 .םמוקא היתוברחו הנינבת dcedi .שיבוא ךיתרהנו יברח הלוצל רמאה 27 .דסות לכיהו הנבת םלשוריל רמאלו םלשי יצפח-לכו יער שרוכל רמאה 28