Isaiah chapter 45 קרפ היעשי םיוג וינפל-דרל ונימיב יתקזחה-רשא שרוכל וחישמל הוהי רמא-הכ 1 .ורגסי אל םירעשו םיתלד וינפל חתפל חתפא םיכלמ ינתמו .עדגא לזרב יחירבו רבשא השוחנ תותלד רשוא םירודהו ךלא ךינפל ינא 2 ארוקה הוהי ינא-יכ עדת ןעמל םירתסמ ינמטמו ךשח תורצוא ךל יתתנו 3 .לארשי יהלא ךמשב .ינתעדי אלו ךנכא ךמשב ךל ארקאו יריחב לארשיו בקעי ידבע ןעמל 4 .ינתעדי אלו ךרזאא םיהלא ןיא יתלוז דוע ןיאו הוהי ינא 5 .דוע ןיאו הוהי ינא ידעלב ספא-יכ הברעממו שמש-חרזממ ועדי ןעמל 6 .הלא-לכ השע הוהי ינא ער ארובו םולש השע ךשח ארובו רוא רצוי 7 הקדצו עשי-ורפיו ץרא-חתפת קדצ-ולזי םיקחשו לעממ םימש ופיערה 8 .ויתארב הוהי ינא דחי חימצת ךלעפו השעת-המ ורציל רמח רמאיה המדא ישרח-תא שרח ורצי-תא בר יוה 9 .ול םידי-ןיא .ןיליחת-המ השאלו דילות-המ באל רמא יוה 10 לעפ-לעו ינב-לע ינולאש תויתאה ורציו לארשי שודק הוהי רמא-הכ 11 .ינוצת ידי םאבצ-לכו םימש וטנ ידי ינא יתארב הילע םדאו ץרא יתישע יכנא 12 .יתיוצ חלשי יתולגו יריע הנבי-אוה רשיא ויכרד-לכו קדצב והתריעה יכנא 13 .תואבצ הוהי רמא דחשב אלו ריחמב אל ורבעי ךילע הדמ ישנא םיאבסו שוכ-רחסו םירצמ עיגי הוהי רמא הכ 14 ךב ךא וללפתי ךילא ווחתשי ךילאו ורבעי םיקזב וכלי ךירחא ויהי ךלו .םיהלא ספא דוע ןיאו לא .עישומ לארשי יהלא רתתסמ לא התא ןכא 15 .םיריצ ישרח המלכב וכלה ודחי םלכ ומלכנ-םגו ושוב 16 .דע ימלוע-דע ומלכת-אלו ושבת-אל םימלוע תעושת הוהיב עשונ לארשי 17 הננוכ אוה השעו ץראה רצי םיהלאה אוה םימשה ארוב הוהי-רמא הכ יכ 18 .דוע ןיאו הוהי ינא הרצי תבשל הארב והת-אל ינושקב והת בקעי ערזל יתרמא אל ךשח ץרא םוקמב יתרבד רתסב אל 19 .םירשימ דיגמ קדצ רבד הוהי ינא םלספ ץע-תא םיאשנה ועדי אל םיוגה יטילפ ודחי ושגנתה ואבו וצבקה 20 .עישוי אל לא-לא םיללפתמו אולה הדיגה זאמ םדקמ תאז עימשה ימ ודחי וצעוי ףא ושיגהו ודיגה 21 .יתלוז ןיא עישומו קידצ-לא ידעלבמ םיהלא דוע-ןיאו הוהי ינא .דוע ןיאו לא-ינא יכ ץרא-יספא-לכ ועשוהו ילא-ונפ 22 עבשת ךרב-לכ ערכת יל-יכ בושי אלו רבד הקדצ יפמ אצי יתעבשנ יב 23 .ןושל-לכ .וב םירחנה לכ ושביו אובי וידע זעו תוקדצ רמא יל הוהיב ךא 24 .לארשי ערז-לכ וללהתיו וקדצי הוהיב 25