Isaiah chapter 47 קרפ היעשי אל יכ םידשכ-תב אסכ-ןיא ץראל-יבש לבב-תב תלותב רפע-לע יבשו ידר 1 .הגנעו הכר ךל-וארקי יפיסות .תורהנ ירבע קוש-ילג לבש-יפשח ךתמצ ילג חמק ינחטו םיחר יחק 2 .םדא עגפא אלו חקא םקנ ךתפרח הארת םג ךתורע לגת 3 .לארשי שודק ומש תואבצ הוהי ונלאג 4 תרבג ךל-וארקי יפיסות אל יכ םידשכ-תב ךשחב יאבו םמוד יבש 5 .תוכלממ ןקז-לע םימחר םהל תמש-אל ךדיב םנתאו יתלחנ יתללח ימע-לע יתפצק 6 .דאמ ךלע תדבכה .התירחא תרכז אל ךבל-לע הלא תמש-אל דע תרבג היהא םלועל ירמאתו 7 אל דוע יספאו ינא הבבלב הרמאה חטבל תבשויה הנידע תאז-יעמש התעו 8 .לוכש עדא אלו הנמלא בשא ברב ךילע ואב םמתכ ןמלאו לוכש דחא םויב עגר הלא-יתש ךל הנאבתו 9 .דאמ ךירבח תמצעב ךיפשכ ירמאתו ךתבבוש איה ךתעדו ךתמכח ינאר ןיא תרמא ךתערב יחטבתו 10 .דוע יספאו ינא ךבלב אבתו הרפכ ילכות אל הוה ךילע לפתו הרחש יעדת אל הער ךילע אבו 11 .יעדת אל האוש םאתפ ךילע ליעוה ילכות ילוא ךירוענמ תעגי רשאב ךיפשכ ברבו ךירבחב אנ-ידמע 12 .יצורעת ילוא םיבכוכב םיזחה םימש ורבה ךעישויו אנ-ודמעי ךיתצע ברב תיאלנ 13 .ךילע ואבי רשאמ םישדחל םעידומ םמחל תלחג-ןיא הבהל דימ םשפנ-תא וליצי-אל םתפרש שא שקכ ויה הנה 14 .ודגנ תבשל רוא .ךעישומ ןיא ועת ורבעל שיא ךירוענמ ךירחס תעגי רשא ךל-ויה ןכ 15