Isaiah chapter 48 קרפ היעשי םיעבשנה ואצי הדוהי יממו לארשי םשב םיארקנה בקעי-תיב תאז-ועמש 1 .הקדצב אלו תמאב אל וריכזי לארשי יהלאבו הוהי םשב .ומש תואבצ הוהי וכמסנ לארשי יהלא-לעו וארקנ שדקה ריעמ-יכ 2 .הנאבתו יתישע םאתפ םעימשאו ואצי יפמו יתדגה זאמ תונשארה 3 .השוחנ ךחצמו ךפרע לזרב דיגו התא השק יכ יתעדמ 4 יכסנו ילספו םשע יבצע רמאת-ןפ ךיתעמשה אובת םרטב זאמ ךל דיגאו 5 .םוצ אלו תורצנו התעמ תושדח ךיתעמשה ודיגת אולה םתאו הלכ הזח תעמש 6 .םתעדי .ןיתעדי הנה רמאת-ןפ םתעמש אלו םוי-ינפלו זאמ אלו וארבנ התע 7 דוגבת דוגב יתעדי יכ ךנזא החתפ-אל זאמ םג תעדי אל םג תעמש-אל םג 8 .ךל ארק ןטבמ עשפו .ךתירכה יתלבל ךל-םטחא יתלהתו יפא ךיראא ימש ןעמל 9 .ינע רוכב ךיתרחב ףסכב אלו ךיתפרצ הנה 10 .ןתא-אל רחאל ידובכו לחי ךיא יכ השעא ינעמל ינעמל 11 .ןורחא ינא ףא ןושאר ינא אוה-ינא יארקמ לארשיו בקעי ילא עמש 12 .ודחי ודמעי םהילא ינא ארק םימש החפט ינימיו ץרא הדסי ידי-ףא 13 לבבב וצפח השעי ובהא הוהי הלא-תא דיגה םהב ימ ועמשו םכלכ וצבקה 14 .םידשכ וערזו .וכרד חילצהו ויתאיבה ויתארק-ףא יתרבד ינא ינא 15 התעו ינא םש התויה תעמ יתרבד רתסב שארמ אל תאז-ועמש ילא וברק 16 .וחורו ינחלש הוהי ינדא ליעוהל ךדמלמ ךיהלא הוהי ינא לארשי שודק ךלאג הוהי רמא-הכ 17 .ךלת ךרדב ךכירדמ .םיה ילגכ ךתקדצו ךמולש רהנכ יהיו יתוצמל תבשקה אול 18 ומש דמשי-אלו תרכי-אל ויתעמכ ךיעמ יאצאצו ךערז לוחכ יהיו 19 .ינפלמ -דע הואיצוה תאז ועימשה ודיגה הנר לוקב םידשכמ וחרב לבבמ ואצ 20 .בקעי ודבע הוהי לאג ורמא ץראה הצק ובזיו רוצ-עקביו ומל ליזה רוצמ םימ םכילוה תוברחב ואמצ אלו 21 .םימ .םיעשרל הוהי רמא םולש ןיא 22