Isaiah chapter 49 קרפ היעשי ימא יעממ ינארק ןטבמ הוהי קוחרמ םימאל ובישקהו ילא םייא ועמש 1 .ימש ריכזה ותפשאב רורב ץחל ינמישיו ינאיבחה ודי לצב הדח ברחכ יפ םשיו 2 .ינריתסה .ראפתא ךב-רשא לארשי התא-ידבע יל רמאיו 3 הוהי-תא יטפשמ ןכא יתילכ יחכ לבהו והתל יתעגי קירל יתרמא ינאו 4 .יהלא-תא יתלעפו אל לארשיו וילא בקעי בבושל ול דבעל ןטבמ ירצי הוהי רמא התעו 5 .יזע היה יהלאו הוהי יניעב דבכאו ףסאי בישהל לארשי יריצנו בקעי יטבש-תא םיקהל דבע יל ךתויהמ לקנ רמאיו 6 .ץראה הצק-דע יתעושי תויהל םיוג רואל ךיתתנו םילשמ דבעל יוג בעתמל שפנ-הזבל ושודק לארשי לאג הוהי-רמא הכ 7 לארשי שדק ןמאנ רשא הוהי ןעמל ווחתשיו םירש ומקו וארי םיכלמ .ךרחביו ךנתאו ךרצאו ךיתרזע העושי םויבו ךיתינע ןוצר תעב הוהי רמא הכ 8 .תוממש תולחנ ליחנהל ץרא םיקהל םע תירבל םייפש-לכבו וערי םיכרד-לע ולגה ךשחב רשאל ואצ םירוסאל רמאל 9 .םתיערמ יעובמ-לעו םגהני םמחרמ-יכ שמשו ברש םכי-אלו ואמצי אלו ובערי אל 10 .םלהני םימ .ןומרי יתלסמו ךרדל ירה-לכ יתמשו 11 .םיניס ץראמ הלאו םימו ןופצמ הלא-הנהו ואבי קוחרמ הלא-הנה 12 וינעו ומע הוהי םחנ-יכ הנר םירה וחצפי ץרא יליגו םימש ונר 13 .םחרי .ינחכש ינדאו הוהי ינבזע ןויצ רמאתו 14 .ךחכשא אל יכנאו הנחכשת הלא-םג הנטב-ןב םחרמ הלוע השא חכשתה 15 .דימת ידגנ ךיתמוח ךיתקח םיפכ-לע ןה 16 .ואצי ךממ ךיברחמו ךיסרהמ ךינב ורהמ 17 םלכ יכ הוהי-םאנ ינא-יח ךל-ואב וצבקנ םלכ יארו ךיניע ביבס-יאש 18 .הלככ םירשקתו ישבלת ידעכ וקחרו בשוימ ירצת התע יכ ךיתסרה ץראו ךיתממשו ךיתברח יכ 19 .ךיעלבמ .הבשאו יל-השג םוקמה יל-רצ ךילכש ינב ךינזאב ורמאי דוע 20 הרוסו הלג הדומלגו הלוכש ינאו הלא-תא יל-דלי ימ ךבבלב תרמאו 21 .םה הפיא הלא ידבל יתראשנ ינא ןה לדג ימ הלאו יסנ םירא םימע-לאו ידי םיוג-לא אשא הנה הוהי ינדא רמא-הכ 22 .הנאשנת ףתכ-לע ךיתנבו ןצחב ךינב ואיבהו רפעו ךל ווחתשי ץרא םיפא ךיתקינימ םהיתורשו ךינמא םיכלמ ויהו 23 .יוק ושבי-אל רשא הוהי ינא-יכ תעדיו וכחלי ךילגר .טלמי קידצ יבש-םאו חוקלמ רובגמ חקיה 24 ךבירי-תאו טלמי ץירע חוקלמו חקי רובג יבש-םג הוהי רמא הכ-יכ 25 .עישוא יכנא ךינב-תאו בירא יכנא יכ רשב-לכ ועדיו ןורכשי םמד סיסעכו םרשב-תא ךינומ-תא יתלכאהו 26 .בקעי ריבא ךלאגו ךעישומ הוהי ינא