Isaiah chapter 50 קרפ היעשי -רשא ישונמ ימ וא היתחלש רשא םכמא תותירכ רפס הז יא הוהי רמא הכ 1 .םכמא החלש םכיעשפבו םתרכמנ םכיתנועב ןה ול םכתא יתרכמ -םאו תודפמ ידי הרצק רוצקה הנוע ןיאו יתארק שיא ןיאו יתאב עודמ 2 םתגד שאבת רבדמ תורהנ םישא םי בירחא יתרעגב ןה ליצהל חכ יב-ןיא .אמצב תמתו םימ oi`n .םתוסכ םישא קשו תורדק םימש שיבלא 3 רקבב ריעי רבד ףעי-תא תועל תעדל םידומל ןושל יל ןתנ הוהי ינדא 4 .םידומלכ עמשל ןזא יל ריעי רקבב .יתגוסנ אל רוחא יתירמ אל יכנאו ןזא יל-חתפ הוהי ינדא 5 .קרו תומלכמ יתרתסה אל ינפ םיטרמל ייחלו םיכמל יתתנ יוג 6 עדאו שימלחכ ינפ יתמש ןכ-לע יתמלכנ אל ןכ-לע יל-רזעי הוהי ינדאו 7 .שובא אל-יכ .ילא שגי יטפשמ לעב-ימ דחי הדמענ יתא בירי-ימ יקידצמ בורק 8 שע ולבי דגבכ םלכ ןה ינעישרי אוה-ימ יל-רזעי הוהי ינדא ןה 9 .םלכאי חטבי ול הגנ ןיאו םיכשח ךלה רשא ודבע לוקב עמש הוהי ארי םכב ימ 10 .ויהלאב ןעשיו הוהי םשב ידימ םתרעב תוקיזבו םכשא רואב וכל תוקיז ירזאמ שא יחדק םכלכ ןה 11 .ןובכשת הבצעמל םכל תאז-התיה