Isaiah chapter 51 קרפ היעשי רוב תבקמ-לאו םתבצח רוצ-לא וטיבה הוהי ישקבמ קדצ יפדר ילא ועמש 1 .םתרקנ והכרבאו ויתארק דחא-יכ םכללוחת הרש-לאו םכיבא םהרבא-לא וטיבה 2 .והבראו -ןגכ התברעו ןדעכ הרבדמ םשיו היתברח-לכ םחנ ןויצ הוהי םחנ-יכ 3 .הרמז לוקו הדות הב אצמי החמשו ןושש הוהי רואל יטפשמו אצת יתאמ הרות יכ וניזאה ילא ימואלו ימע ילא ובישקה 4 .עיגרא םימע יערז-לאו ווקי םייא ילא וטפשי םימע יערזו יעשי אצי יקדצ בורק 5 .ןולחיי ץראהו וחלמנ ןשעכ םימש-יכ תחתמ ץראה-לא וטיבהו םכיניע םימשל ואש 6 אל יתקדצו היהת םלועל יתעושיו ןותומי ןכ-ומכ היבשיו הלבת דגבכ .תחת -לא םתפדגמו שונא תפרח וארית-לא םבלב יתרות םע קדצ יעדי ילא ועמש 7 .ותחת יתעושיו היהת םלועל יתקדצו סס םלכאי רמצכו שע םלכאי דגבכ יכ 8 .םירוד רודל -תא אולה םימלוע תורד םדק ימיכ ירוע הוהי עורז זע-ישבל ירוע ירוע 9 .ןינת תללוחמ בהר תבצחמה איה רבעל ךרד םי-יקמעמ המשה הבר םוהת ימ םי תברחמה איה-תא אולה 10 .םילואג ןושש םשאר-לע םלוע תחמשו הנרב ןויצ ואבו ןובושי הוהי ייודפו 11 .החנאו ןוגי וסנ ןוגישי החמשו ריצח םדא-ןבמו תומי שונאמ יאריתו תא-ימ םכמחנמ אוה יכנא יכנא 12 .ןתני ינפמ םויה-לכ דימת דחפתו ץרא דסיו םימש הטונ ךשע הוהי חכשתו 13 .קיצמה תמח היאו תיחשהל ןנוכ רשאכ קיצמה תמח .ומחל רסחי אלו תחשל תומי-אלו חתפהל העצ רהמ 14 .ומש תואבצ הוהי וילג ומהיו םיה עגר ךיהלא הוהי יכנאו 15 רמאלו ץרא דסילו םימש עטנל ךיתיסכ ידי לצבו ךיפב ירבד םישאו 16 .התא-ימע ןויצל -תא ותמח סוכ-תא הוהי דימ תיתש רשא םלשורי ימוק יררועתה יררועתה 17 .תיצמ תיתש הלערתה סוכ תעבק .הלדג םינב-לכמ הדיב קיזחמ ןיאו הדלי םינב-לכמ הל להנמ-ןיא 18 .ךמחנא ימ ברחהו בערהו רבשהו דשה ךל דוני ימ ךיתארק הנה םיתש 19 תרעג הוהי-תמח םיאלמה רמכמ אותכ תוצוח-לכ שארב ובכש ופלע ךינב 20 .ךיהלא .ןיימ אלו תרכשו הינע תאז אנ-יעמש ןכל 21 סוכ-תא ךדימ יתחקל הנה ומע בירי ךיהלאו הוהי ךינדא רמא-הכ 22 .דוע התותשל יפיסות-אל יתמח סוכ תעבק-תא הלערתה ךוג ץראכ ימישתו הרבענו יחש ךשפנל ורמא-רשא ךיגומ-דיב היתמשו 23 .םירבעל ץוחכו