Isaiah chapter 52 קרפ היעשי יכ שדקה ריע םלשורי ךתראפת ידגב ישבל ןויצ ךזע ישבל ירוע ירוע 1 .אמטו לרע דוע ךב-אבי ףיסוי אל .ןויצ-תב היבש ךראוצ ירסומ וחתפתה םלשורי יבש ימוק רפעמ ירענתה 2 .ולאגת ףסכב אלו םתרכמנ םנח הוהי רמא הכ-יכ 3 ספאב רושאו םש רוגל הנשארב ימע-דרי םירצמ הוהי ינדא רמא הכ יכ 4 .וקשע הוהי-םאנ וליליהי ולשמ םנח ימע חקל-יכ הוהי-םאנ הפ-יל-המ התעו 5 .ץאנמ ימש םויה-לכ דימתו .יננה רבדמה אוה-ינא-יכ אוהה םויב ןכל ימש ימע עדי ןכל 6 העושי עימשמ בוט רשבמ םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה-לע וואנ-המ 7 .ךיהלא ךלמ ןויצל רמא .ןויצ הוהי בושב וארי ןיעב ןיע יכ וננרי ודחי לוק ואשנ ךיפצ לוק 8 .םלשורי לאג ומע הוהי םחנ-יכ םלשורי תוברח ודחי וננר וחצפ 9 תא ץרא-יספא-לכ וארו םיוגה-לכ יניעל ושדק עורז-תא הוהי ףשח 10 .וניהלא תעושי .הוהי ילכ יאשנ ורבה הכותמ ואצ ועגת-לא אמט םשמ ואצ ורוס ורוס 11 הוהי םכינפל ךלה-יכ ןוכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפחב אל יכ 12 .לארשי יהלא םכפסאמו .דאמ הבגו אשנו םורי ידבע ליכשי הנה 13 .םדא ינבמ וראתו והארמ שיאמ תחשמ-ןכ םיבר ךילע וממש רשאכ 14 ואר םהל רפס-אל רשא יכ םהיפ םיכלמ וצפקי וילע םיבר םיוג הזי ןכ 15 .וננובתה ועמש-אל רשאו