Isaiah chapter 54 קרפ היעשי ינבמ הממוש-ינב םיבר-יכ הלח-אל ילהצו הנר יחצפ הדלי אל הרקע ינר 1 .הוהי רמא הלועב ךירתימ יכיראה יכשחת-לא וטי ךיתונכשמ תועיריו ךלהא םוקמ יביחרה 2 .יקזח ךיתדתיו .ובישוי תומשנ םירעו שריי םיוג ךערזו יצרפת לואמשו ןימי-יכ 3 ךימולע תשב יכ יריפחת אל יכ ימלכת-לאו ישובת אל-יכ יארית-לא 4 .דוע-ירכזת אל ךיתונמלא תפרחו יחכשת ץראה-לכ יהלא לארשי שודק ךלאגו ומש תואבצ הוהי ךישע ךילעב יכ 5 .ארקי רמא סאמת יכ םירוענ תשאו הוהי ךארק חור תבוצעו הבוזע השאכ-יכ 6 .ךיהלא .ךצבקא םילדג םימחרבו ךיתבזע ןטק עגרב 7 .הוהי ךלאג רמא ךיתמחר םלוע דסחבו ךממ עגר ינפ יתרתסה ףצק ףצשב 8 יתעבשנ ןכ ץראה-לע דוע חנ-ימ רבעמ יתעבשנ רשא יל תאז חנ ימ-יכ 9 .ךב-רעגמו ךילע ףצקמ ימולש תירבו שומי-אל ךתאמ ידסחו הנטומת תועבגהו ושומי םירהה יכ 10 .הוהי ךמחרמ רמא טומת אל .םיריפסב ךיתדסיו ךינבא ךופב ץיברמ יכנא הנה המחנ אל הרעס הינע 11 .ץפח-ינבאל ךלובג-לכו חדקא ינבאל ךירעשו ךיתשמש דכדכ יתמשו 12 .ךינב םולש ברו הוהי ידומל ךינב-לכו 13 .ךילא ברקת-אל יכ התחממו יארית אל-יכ קשעמ יקחר יננוכת הקדצב 14 .לופי ךילע ךתא רג-ימ יתואמ ספא רוגי רוג ןה 15 יתארב יכנאו והשעמל ילכ איצומו םחפ שאב חפנ שרח יתארב יכנא ןה 16 .לבחל תיחשמ תאז יעישרת טפשמל ךתא-םוקת ןושל-לכו חלצי אל ךילע רצוי ילכ-לכ 17 .הוהי-םאנ יתאמ םתקדצו הוהי ידבע תלחנ