Isaiah chapter 55 קרפ היעשי ורבש וכלו ולכאו ורבש וכל ףסכ ול-ןיא רשאו םימל וכל אמצ-לכ יוה 1 .בלחו ןיי ריחמ אולבו ףסכ-אולב -ולכאו ילא עומש ועמש העבשל אולב םכעיגיו םחל-אולב ףסכ-ולקשת המל 2 .םכשפנ ןשדב גנעתתו בוט ידסח םלוע תירב םכל התרכאו םכשפנ יחתו ועמש ילא וכלו םכנזא וטה 3 .םינמאנה דוד .םימאל הוצמו דיגנ ויתתנ םימואל דע ןה 4 ךיהלא הוהי ןעמל וצורי ךילא ךועדי-אל יוגו ארקת עדת-אל יוג ןה 5 .ךראפ יכ לארשי שודקלו .בורק ותויהב והארק ואצמהב הוהי ושרד 6 -לאו והמחריו הוהי-לא בשיו ויתבשחמ ןוא שיאו וכרד עשר בזעי 7 .חולסל הברי-יכ וניהלא .הוהי םאנ יכרד םכיכרד אלו םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ 8 .םכיתבשחממ יתבשחמו םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ץראמ םימש והבג-יכ 9 -תא הורה-םא יכ בושי אל המשו םימשה-ןמ גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ 10 .לכאל םחלו ערזל ערז ןתנו החימצהו הדילוהו ץראה רשא-תא השע-םא יכ םקיר ילא בושי-אל יפמ אצי רשא ירבד היהי ןכ 11 .ויתחלש רשא חילצהו יתצפח הנר םכינפל וחצפי תועבגהו םירהה ןולבות םולשבו ואצת החמשב-יכ 12 .ףכ-ואחמי הדשה יצע-לכו תואל םשל הוהיל היהו סדה הלעי דפרסה תחת שורב הלעי ץוצענה תחת 13 .תרכי אל םלוע