Isaiah chapter 56 קרפ היעשי יתקדצו אובל יתעושי הבורק-יכ הקדצ ושעו טפשמ ורמש הוהי רמא הכ 1 .תולגהל ודי רמשו וללחמ תבש רמש הב קיזחי םדא-ןבו תאז-השעי שונא ירשא 2 .ער-לכ תושעמ ומע לעמ הוהי ינלידבי לדבה רמאל הוהי-לא הולנה רכנה-ןב רמאי-לאו 3 .שבי ץע ינא ןה סירסה רמאי-לאו יתצפח רשאב ורחבו יתותבש-תא ורמשי רשא םיסירסל הוהי רמא הכ-יכ 4 .יתירבב םיקיזחמו -ןתא םלוע םש תונבמו םינבמ בוט םשו די יתמוחבו יתיבב םהל יתתנו 5 .תרכי אל רשא ול ול תויהל הוהי םש-תא הבהאלו ותרשל הוהי-לע םיולנה רכנה ינבו 6 .יתירבב םיקיזחמו וללחמ תבש רמש-לכ םידבעל ןוצרל םהיחבזו םהיתלוע יתלפת תיבב םיתחמשו ישדק רה-לא םיתואיבהו 7 .םימעה-לכל ארקי הלפת-תיב יתיב יכ יחבזמ-לע .ויצבקנל וילע ץבקא דוע לארשי יחדנ ץבקמ הוהי ינדא םאנ 8 .רעיב ותיח-לכ לכאל ויתא ידש ותיח לכ 9 םיזה חבנל ולכוי אל םימלא םיבלכ םלכ ועדי אל םלכ םירוע ופצ 10 .םונל יבהא םיבכש םלכ ןיבה ועדי אל םיער המהו העבש ועדי אל שפנ-יזע םיבלכהו 11 .והצקמ ועצבל שיא ונפ mkxcl .דאמ רתי לודג רחמ םוי הזכ היהו רכש האבסנו ןיי-החקא ויתא 12