Isaiah chapter 60 קרפ היעשי .חרז ךילע הוהי דובכו ךרוא אב יכ ירוא ימוק 1 ךילע ודובכו הוהי חרזי ךילעו םימאל לפרעו ץרא-הסכי ךשחה הנה-יכ 2 .הארי .ךחרז הגנל םיכלמו ךרואל םיוג וכלהו 3 ךיתנבו ואבי קוחרמ ךינב ךל-ואב וצבקנ םלכ יארו ךיניע ביבס-יאש 4 .הנמאת דצ-לע םיוג ליח םי ןומה ךילע ךפהי-יכ ךבבל בחרו דחפו תרהנו יארת זא 5 .ךל ואבי ואשי הנובלו בהז ואבי אבשמ םלכ הפיעו ןידמ ירכב ךסכת םילמג תעפש 6 .ורשבי הוהי תלהתו יחבזמ ןוצר-לע ולעי ךנותרשי תויבנ יליא ךל וצבקי רדק ןאצ-לכ 7 .ראפא יתראפת תיבו .םהיתברא-לא םינויכו הניפועת בעכ הלא-ימ 8 םפסכ קוחרמ ךינב איבהל הנשארב שישרת תוינאו ווקי םייא יל-יכ 9 .ךראפ יכ לארשי שודקלו ךיהלא הוהי םשל םתא םבהזו ינוצרבו ךיתיכה יפצקב יכ ךנותרשי םהיכלמו ךיתמח רכנ-ינב ונבו 10 .ךיתמחר םיוג ליח ךילא איבהל ורגסי אל הלילו םמוי דימת ךירעש וחתפו 11 .םיגוהנ םהיכלמו .וברחי ברח םיוגהו ודבאי ךודבעי-אל רשא הכלממהו יוגה-יכ 12 ישדקמ םוקמ ראפל ודחי רושאתו רהדת שורב אובי ךילא ןונבלה דובכ 13 .דבכא ילגר םוקמו ךיצאנמ-לכ ךילגר תופכ-לע ווחתשהו ךינעמ ינב חוחש ךילא וכלהו 14 .לארשי שודק ןויצ הוהי ריע ךל וארקו רוד שושמ םלוע ןואגל ךיתמשו רבוע ןיאו האונשו הבוזע ךתויה תחת 15 .רודו ךעישומ הוהי ינא יכ תעדיו יקנית םיכלמ דשו םיוג בלח תקניו 16 .בקעי ריבא ךלאגו תחתו תשחנ םיצעה תחתו ףסכ איבא לזרבה תחתו בהז איבא תשחנה תחת 17 .הקדצ ךישגנו םולש ךתדקפ יתמשו לזרב םינבאה ךיתמוח העושי תארקו ךילובגב רבשו דש ךצראב סמח דוע עמשי-אל 18 .הלהת ךירעשו ךל-היהו ךל ריאי-אל חריה הגנלו םמוי רואל שמשה דוע ךל-היהי-אל 19 .ךתראפתל ךיהלאו םלוע רואל הוהי םלוע רואל ךל-היהי הוהי יכ ףסאי אל ךחריו ךשמש דוע אובי-אל 20 .ךלבא ימי ומלשו .ראפתהל ידי השעמ ועטמ רצנ ץרא ושריי םלועל םיקידצ םלכ ךמעו 21 .הנשיחא התעב הוהי ינא םוצע יוגל ריעצהו ףלאל היהי ןטקה 22