Isaiah chapter 61 קרפ היעשי שבחל ינחלש םיונע רשבל יתא הוהי חשמ ןעי ילע הוהי ינדא חור 1 .חוק-חקפ םירוסאלו רורד םיובשל ארקל בל-ירבשנל .םילבא-לכ םחנל וניהלאל םקנ םויו הוהיל ןוצר-תנש ארקל 2 הטעמ לבא תחת ןושש ןמש רפא תחת ראפ םהל תתל ןויצ ילבאל םושל 3 .ראפתהל הוהי עטמ קדצה יליא םהל ארקו ההכ חור תחת הלהת רוד תוממש ברח ירע ושדחו וממוקי םינשאר תוממש םלוע תוברח ונבו 4 .רודו .םכימרכו םכירכא רכנ ינבו םכנאצ וערו םירז ודמעו 5 ולכאת םיוג ליח םכל רמאי וניהלא יתרשמ וארקת הוהי ינהכ םתאו 6 .ורמיתת םדובכבו םלוע תחמש ושריי הנשמ םצראב ןכל םקלח ונרי המלכו הנשמ םכתשב תחת 7 .םהל היהת תירבו תמאב םתלעפ יתתנו הלועב לזג אנש טפשמ בהא הוהי ינא יכ 8 .םהל תורכא םלוע םה יכ םוריכי םהיאר-לכ םימעה ךותב םהיאצאצו םערז םיוגב עדונו 9 .הוהי ךרב ערז הקדצ ליעמ עשי-ידגב ינשיבלה יכ יהלאב ישפנ לגת הוהיב שישא שוש 10 .הילכ הדעת הלככו ראפ ןהכי ןתחכ ינטעי חימצי הוהי ינדא ןכ חימצת היעורז הנגכו החמצ איצות ץראכ יכ 11 .םיוגה-לכ דגנ הלהתו הקדצ