Isaiah chapter 62 קרפ היעשי הקדצ הגנכ אצי-דע טוקשא אל םלשורי ןעמלו השחא אל ןויצ ןעמל 1 .רעבי דיפלכ התעושיו הוהי יפ רשא שדח םש ךל ארקו ךדובכ םיכלמ-לכו ךקדצ םיוג וארו 2 .ונבקי .ךיהלא-ףכב הכולמ ףונצו הוהי-דיב תראפת תרטע תייהו 3 -יצפח ארקי ךל יכ הממש דוע רמאי-אל ךצראלו הבוזע דוע ךל רמאי-אל 4 .לעבת ךצראו ךב הוהי ץפח-יכ הלועב ךצראלו הב ךילע שישי הלכ-לע ןתח שושמו ךינב ךולעבי הלותב רוחב לעבי-יכ 5 .ךיהלא ושחי אל דימת הלילה-לכו םויה-לכ םירמש יתדקפה םלשורי ךיתמוח-לע 6 .םכל ימד-לא הוהי-תא mixkfnd .ץראב הלהת םלשורי-תא םישי-דעו ןנוכי-דע ול ימד ונתת-לאו 7 ךיביאל לכאמ דוע ךנגד-תא ןתא-םא וזע עורזבו ונימיב הוהי עבשנ 8 .וב תעגי רשא ךשורית רכנ-ינב ותשי-םאו .ישדק תורצחב והתשי ויצבקמו הוהי-תא וללהו והלכאי ויפסאמ יכ 9 ומירה ןבאמ ולקס הלסמה ולס ולס םעה ךרד ונפ םירעשב ורבע ורבע 10 .םימעה-לע סנ הנה אב ךעשי הנה ןויצ-תבל ורמא ץראה הצק-לא עימשה הוהי הנה 11 .וינפל ותלעפו ותא ורכש .הבזענ אל ריע השורד ארקי ךלו הוהי ילואג שדקה-םע םהל וארקו 12