Isaiah chapter 63 קרפ היעשי וחכ ברב העצ ושובלב רודה הז הרצבמ םידגב ץומח םודאמ אב הז-ימ 1 .עישוהל בר הקדצב רבדמ ינא .תגב ךרדכ ךידגבו ךשובלל םדא עודמ 2 יתמחב םסמראו יפאב םכרדאו יתא שיא-ןיא םימעמו ידבל יתכרד הרופ 3 .יתלאגא ישובלמ-לכו ידגב-לע םחצנ זיו .האב ילואג תנשו יבלב םקנ םוי יכ 4 איה יתמחו יערז יל עשותו ךמוס ןיאו םמותשאו רזע ןיאו טיבאו 5 .ינתכמס .םחצנ ץראל דירואו יתמחב םרכשאו יפאב םימע סובאו 6 תיבל בוט-ברו הוהי ונלמג-רשא לכ לעכ הוהי תלהת ריכזא הוהי ידסח 7 .וידסח ברכו וימחרכ םלמג-רשא לארשי .עישומל םהל יהיו ורקשי אל םינב המה ימע-ךא רמאיו 8 םלאג אוה ותלמחבו ותבהאב םעישוה וינפ ךאלמו רצ אל םתרצ-לכב 9 .םלוע ימי-לכ םאשניו םלטניו .םב-םחלנ אוה ביואל םהל ךפהיו ושדק חור-תא ובצעו ורמ המהו 10 םשה היא ונאצ יער תא םימ םלעמה היא ומע השמ םלוע-ימי רכזיו 11 .ושדק חור-תא וברקב םש ול תושעל םהינפמ םימ עקוב ותראפת עורז השמ ןימיל ךילומ 12 .םלוע .ולשכי אל רבדמב סוסכ תומהתב םכילומ 13 םש ךל תושעל ךמע תגהנ ןכ ונחינת הוהי חור דרת העקבב המהבכ 14 .תראפת ךיעמ ןומה ךתרובגו ךתאנק היא ךתראפתו ךשדק לבזמ הארו םימשמ טבה 15 .וקפאתה ילא ךימחרו הוהי התא ונריכי אל לארשיו ונעדי אל םהרבא יכ וניבא התא-יכ 16 .ךמש םלועמ ונלאג וניבא יטבש ךידבע ןעמל בוש ךתארימ ונבל חישקת ךיכרדמ הוהי ונעתת המל 17 .ךתלחנ .ךשדקמ וססוב ונירצ ךשדק-םע ושרי רעצמל 18 תדרי םימש תערק-אול םהילע ךמש ארקנ-אל םב תלשמ-אל םלועמ ונייה 19 .ולזנ םירה ךינפמ