Isaiah chapter 64 קרפ היעשי .וזגרי םיוג ךינפמ ךירצל ךמש עידוהל שא-העבת םימ םיסמה שא חדקכ 1 .ולזנ םירה ךינפמ תדרי הוקנ אל תוארונ ךתושעב 2 -הכחמל השעי ךתלוז םיהלא התאר-אל ןיע וניזאה אל ועמש-אל םלועמו 3 .ול םלוע םהב אטחנו תפצק התא-ןה ךורכזי ךיכרדב קדצ השעו שש-תא תעגפ 4 .עשונו וננועו ונלכ הלעכ לבנו וניתקדצ-לכ םידע דגבכו ונלכ אמטכ יהנו 5 .ונאשי חורכ ונגומתו ונממ ךינפ תרתסה-יכ ךב קיזחהל ררועתמ ךמשב ארוק-ןיאו 6 .וננוע-דיב .ונלכ ךדי השעמו ונרצי התאו רמחה ונחנא התא וניבא הוהי התעו 7 .ונלכ ךמע אנ-טבה ןה ןוע רכזת דעל-לאו דאמ-דע הוהי ףצקת-לא 8 .הממש םלשורי התיה רבדמ ןויצ רבדמ ויה ךשדק ירע 9 ונידמחמ-לכו שא תפרשל היה וניתבא ךוללה רשא ונתראפתו ונשדק תיב 10 .הברחל היה .דאמ-דע וננעתו השחת הוהי קפאתת הלא-לעה 11