Isaiah chapter 65 קרפ היעשי -אל יוג-לא יננה יננה יתרמא ינשקב אלל יתאצמנ ולאש אולל יתשרדנ 1 .ימשב ארק .םהיתבשחמ רחא בוט-אל ךרדה םיכלהה ררוס םע-לא םויה-לכ ידי יתשרפ 2 .םינבלה-לע םירטקמו תונגב םיחבז דימת ינפ-לע יתוא םיסיעכמה םעה 3 םילגפ קרפו ריזחה רשב םילכאה ונילי םירוצנבו םירבקב םיבשיה 4 .םהילכ -לכ תדקי שא יפאב ןשע הלא ךיתשדק יכ יב-שגת-לא ךילא ברק םירמאה 5 .םויה .םקיח-לע יתמלשו יתמלש-םא יכ השחא אל ינפל הבותכ הנה 6 -לעו םירהה-לע ורטק רשא הוהי רמא ודחי םכיתובא תנועו םכיתנוע 7 .םקיח-לע הנשאר םתלעפ יתדמו ינופרח תועבגה הכרב יכ והתיחשת-לא רמאו לוכשאב שוריתה אצמי רשאכ הוהי רמא הכ 8 .לכה תיחשה יתלבל ידבע ןעמל השעא ןכ וב -ונכשי ידבעו יריחב הושריו ירה שרוי הדוהימו ערז בקעימ יתאצוהו 9 .המש .ינושרד רשא ימעל רקב ץברל רוכע קמעו ןאצ-הונל ןורשה היהו 10 םיאלממהו ןחלש דגל םיכרעה ישדק רה-תא םיחכשה הוהי יבזע םתאו 11 .ךסממ ינמל יתרבד םתינע אלו יתארק ןעי וערכת חבטל םכלכו ברחל םכתא יתינמו 12 .םתרחב יתצפח-אל רשאבו יניעב ערה ושעתו םתעמש אלו ותשי ידבע הנה ובערת םתאו ולכאי ידבע הנה הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 13 .ושבת םתאו וחמשי ידבע הנה ואמצת םתאו .ולילית חור רבשמו בל באכמ וקעצת םתאו בל בוטמ ונרי ידבע הנה 14 םש ארקי וידבעלו הוהי ינדא ךתימהו יריחבל העובשל םכמש םתחנהו 15 .רחא ןמא יהלאב עבשי ץראב עבשנהו ןמא יהלאב ךרבתי ץראב ךרבתמה רשא 16 .יניעמ ורתסנ יכו תונשארה תורצה וחכשנ יכ אלו תונשארה הנרכזת אלו השדח ץראו םישדח םימש ארוב יננה-יכ 17 .בל-לע הנילעת םלשורי-תא ארוב יננה יכ ארוב ינא רשא דע-ידע וליגו ושיש-םא-יכ 18 .שושמ המעו הליג .הקעז לוקו יכב לוק דוע הב עמשי-אלו ימעב יתששו םלשוריב יתלגו 19 -ןב רענה יכ וימי-תא אלמי-אל רשא ןקזו םימי לוע דוע םשמ היהי-אל 20 .ללקי הנש האמ-ןב אטוחהו תומי הנש האמ .םירפ ולכאו םימרכ ועטנו ובשיו םיתב ונבו 21 השעמו ימע ימי ץעה ימיכ-יכ לכאי רחאו ועטי אל בשי רחאו ונבי אל 22 .יריחב ולבי םהידי םהיאצאצו המה הוהי יכורב ערז יכ הלהבל ודלי אלו קירל ועגיי אל 23 .םתא .עמשא ינאו םירבדמ םה דוע הנעא ינאו וארקי-םרט היהו 24 וערי-אל ומחל רפע שחנו ןבת-לכאי רקבכ היראו דחאכ וערי הלטו באז 25 .הוהי רמא ישדק רה-לכב ותיחשי-אלו