Isaiah chapter 66 קרפ היעשי יל-ונבת רשא תיב הז-יא ילגר םדה ץראהו יאסכ םימשה הוהי רמא הכ 1 .יתחונמ םוקמ הז-יאו ינע-לא טיבא הז-לאו הוהי-םאנ הלא-לכ ויהיו התשע ידי הלא-לכ-תאו 2 .ירבד-לע דרחו חור-הכנו ריכזמ ריזח-םד החנמ הלעמ בלכ ףרע השה חבוז שיא-הכמ רושה טחוש 3 .הצפח םשפנ םהיצוקשבו םהיכרדב ורחב המה-םג ןוא ךרבמ הנבל הנוע ןיאו יתארק ןעי םהל איבא םתרוגמו םהיללעתב רחבא ינא-םג 4 .ורחב יתצפח-אל רשאבו יניעב ערה ושעיו ועמש אלו יתרבד ןעמל םכידנמ םכיאנש םכיחא ורמא ורבד-לא םידרחה הוהי-רבד ועמש 5 .ושבי םהו םכתחמשב הארנו הוהי דבכי ימש .ויביאל לומג םלשמ הוהי לוק לכיהמ לוק ריעמ ןואש לוק 6 .רכז הטילמהו הל לבח אובי םרטב הדלי ליחת םרטב 7 םעפ יוג דלוי-םא דחא םויב ץרא לחויה הלאכ האר ימ תאזכ עמש-ימ 8 .הינב-תא ןויצ הדלי-םג הלח-יכ zg` רמא יתרצעו דילומה ינא-םא הוהי רמאי דילוא אלו ריבשא ינאה 9 .ךיהלא םילבאתמה-לכ שושמ התא ושיש היבהא-לכ הב וליגו םלשורי-תא וחמש 10 .הילע .הדובכ זיזמ םתגנעתהו וצמת ןעמל הימחנת דשמ םתעבשו וקנית ןעמל 11 םיוג דובכ ףטוש לחנכו םולש רהנכ הילא-הטנ יננה הוהי רמא הכ-יכ 12 .ועשעשת םיכרב-לעו ואשנת דצ-לע םתקניו .ומחנת םלשוריבו םכמחנא יכנא ןכ ונמחנת ומא רשא שיאכ 13 -תא הוהי-די העדונו הנחרפת אשדכ םכיתומצעו םכבל ששו םתיארו 14 .ויביא-תא םעזו וידבע ותרעגו ופא המחב בישהל ויתבכרמ הפוסכו אובי שאב הוהי הנה-יכ 15 .שא-יבהלב .הוהי יללח וברו רשב-לכ-תא וברחבו טפשנ הוהי שאב יכ 16 ץקשהו ריזחה רשב ילכא ךותב דחא רחא תונגה-לא םירהטמהו םישדקתמה 17 .הוהי-םאנ ופסי ודחי רבכעהו ואבו תונשלהו םיוגה-לכ-תא ץבקל האב םהיתבשחמו םהישעמ יכנאו 18 .ידובכ-תא וארו יכשמ דולו לופ שישרת םיוגה-לא םיטילפ םהמ יתחלשו תוא םהב יתמשו 19 ידובכ-תא ואר-אלו יעמש-תא ועמש-אל רשא םיקחרה םייאה ןויו לבת תשק .םיוגב ידובכ-תא ודיגהו םיבצבו בכרבו םיסוסב הוהיל החנמ םיוגה-לכמ םכיחא-לכ-תא ואיבהו 20 ינב ואיבי רשאכ הוהי רמא םלשורי ישדק רה לע תורכרכבו םידרפבו .הוהי תיב רוהט ילכב החנמה-תא לארשי .הוהי רמא םיולל םינהכל חקא םהמ-םגו 21 -םאנ ינפל םידמע השע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה רשאכ יכ 22 .םכמשו םכערז דמעי ןכ הוהי ינפל תוחתשהל רשב-לכ אובי ותבשב תבש ידמו ושדחב שדח-ידמ היהו 23 .הוהי רמא אל םשאו תומת אל םתעלות יכ יב םיעשפה םישנאה ירגפב וארו ואציו 24 .רשב-לכל ןוארד ויהו הבכת