Jeremiah chapter 1 קרפ הימרי .ןמינב ץראב תותנעב רשא םינהכה-ןמ והיקלח-ןב והימרי ירבד 1 הרשע-שלשב הדוהי ךלמ ןומא-ןב והישאי ימיב וילא הוהי-רבד היה רשא 2 .וכלמל הנש הנש הרשע יתשע םת-דע הדוהי ךלמ והישאי-ןב םיקיוהי ימיב יהיו 3 .ישימחה שדחב םלשורי תולג-דע הדוהי ךלמ והישאי-ןב והיקדצל .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 4 םיוגל איבנ ךיתשדקה םחרמ אצת םרטבו ךיתעדי ןטבב ךרוצא םרטב 5 .ךיתתנ .יכנא רענ-יכ רבד יתעדי-אל הנה הוהי ינדא ההא רמאו 6 -לכ תאו ךלת ךחלשא רשא-לכ-לע יכ יכנא רענ רמאת-לא ילא הוהי רמאיו 7 .רבדת ךוצא רשא .הוהי-םאנ ךלצהל ינא ךתא-יכ םהינפמ ארית-לא 8 ירבד יתתנ הנה ילא הוהי רמאיו יפ-לע עגיו ודי-תא הוהי חלשיו 9 .ךיפב ץותנלו שותנל תוכלממה-לעו םיוגה-לע הזה םויה ךיתדקפה האר 10 .עוטנלו תונבל סורהלו דיבאהלו ינא דקש לקמ רמאו והימרי האר התא-המ רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 11 .האר .ותשעל ירבד-לע ינא דקש-יכ תוארל תבטיה ילא הוהי רמאיו 12 האר ינא חופנ ריס רמאו האר התא המ רמאל תינש ילא הוהי-רבד יהיו 13 .הנופצ ינפמ וינפו .ץראה יבשי-לכ לע הערה חתפת ןופצמ ילא הוהי רמאיו 14 שיא ונתנו ואבו הוהי-םאנ הנופצ תוכלממ תוחפשמ-לכל ארק יננה יכ 15 .הדוהי ירע-לכ לעו ביבס היתמוח-לכ לעו םלשורי ירעש חתפ ואסכ םירחא םיהלאל ורטקיו ינובזע רשא םתער-לכ לע םתוא יטפשמ יתרבדו 16 .םהידי ישעמל ווחתשיו תחת-לא ךוצא יכנא רשא-לכ תא םהילא תרבדו תמקו ךינתמ רזאת התאו 17 .םהינפל ךתחא-ןפ םהינפמ -לכ-לע תשחנ תומחלו לזרב דומעלו רצבמ ריעל םויה ךיתתנ הנה ינאו 18 .ץראה םעלו הינהכל הירשל הדוהי יכלמל ץראה .ךליצהל הוהי-םאנ ינא ךתא-יכ ךל ולכוי-אלו ךילא ומחלנו 19