Jeremiah chapter 2 קרפ הימרי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 ךירוענ דסח ךל יתרכז הוהי רמא הכ רמאל םלשורי ינזאב תארקו ךלה 2 .העורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךיתלולכ תבהא -םאנ םהילא אבת הער ומשאי וילכא-לכ התאובת תישאר הוהיל לארשי שדק 3 .הוהי .לארשי תיב תוחפשמ-לכו בקעי תיב הוהי-רבד ועמש 4 ירחא וכליו ילעמ וקחר יכ לוע יב םכיתובא ואצמ-המ הוהי רמא הכ 5 .ולבהיו לבהה רבדמב ונתא ךילומה םירצמ ץראמ ונתא הלעמה הוהי היא ורמא אלו 6 םדא בשי-אלו שיא הב רבע-אל ץראב תומלצו היצ ץראב החושו הברע ץראב .םש יצרא-תא ואמטתו ואבתו הבוטו הירפ לכאל למרכה ץרא-לא םכתא איבאו 7 .הבעותל םתמש יתלחנו יב ועשפ םיערהו ינועדי אל הרותה ישפתו הוהי היא ורמא אל םינהכה 8 .וכלה ולעוי-אל ירחאו לעבב ואבנ םיאיבנהו .בירא םכינב ינב-תאו הוהי-םאנ םכתא בירא דע ןכל 9 התיה ןה וארו דאמ וננובתהו וחלש רדקו וארו םייתכ ייא ורבע יכ 10 .תאזכ .ליעוי אולב ודובכ רימה ימעו םיהלא אל המהו םיהלא יוג רימיהה 11 .הוהי-םאנ דאמ וברח ורעשו תאז-לע םימש ומש 12 תוראב םהל בצחל םייח םימ רוקמ ובזע יתא ימע השע תוער םיתש-יכ 13 .םימה ולכי-אל רשא םירבשנ תראב .זבל היה עודמ אוה תיב דילי-םא לארשי דבעה 14 ילבמ התצנ וירע המשל וצרא ותישיו םלוק ונתנ םירפכ וגאשי וילע 15 .בשי .דקדק ךוערי סנפחתו ףנ-ינב-םג 16 .ךרדב ךכילומ תעב ךיהלא הוהי-תא ךבזע ךל-השעת תאז-אולה 17 תותשל רושא ךרדל ךל-המו רוחש ימ תותשל םירצמ ךרדל ךל-המ התעו 18 .רהנ ימ הוהי-תא ךבזע רמו ער-יכ יארו יעדו ךחכות ךיתובשמו ךתער ךרסית 19 .תואבצ הוהי ינדא-םאנ ךילא יתדחפ אלו ךיהלא -לכ-לע יכ דבעא אל ירמאתו ךיתרסומ יתקתנ ךלע יתרבש םלועמ יכ 20 .הנז העצ תא ןנער ץע-לכ תחתו ההבג העבג .הירכנ ןפגה ירוס יל תכפהנ ךיאו תמא ערז הלכ קרש ךיתעטנ יכנאו 21 .הוהי ינדא םאנ ינפל ךנוע םתכנ תירב ךל-יברתו רתנב יסבכת-םא יכ 22 יעד איגב ךכרד יאר יתכלה אל םילעבה ירחא יתאמטנ אל ירמאת ךיא 23 .היכרד תכרשמ הלק הרכב תישע המ אל הישקבמ-לכ הנבישי ימ התנאת חור הפאש ושפנ תואב רבדמ דמל הרפ 24 .הנואצמי השדחב ופעיי םירז יתבהא-יכ אול שאונ ירמאתו האמצמ ךנרוגו ףחימ ךלגר יענמ 25 .ךלא םהירחאו םהינהכו םהירש םהיכלמ המה לארשי תיב ושיבה ןכ אצמי יכ בנג תשבכ 26 .םהיאיבנו םינפ אלו ףרע ילא ונפ-יכ ינתדלי תא ןבאלו התא יבא ץעל םירמא 27 .ונעישוהו המוק ורמאי םתער תעבו רפסמ יכ ךתער תעב ךועישוי-םא ומוקי ךל תישע רשא ךיהלא היאו 28 .הדוהי ךיהלא ויה ךירע .הוהי-םאנ יב םתעשפ םכלכ ילא ובירת המל 29 היראכ םכיאיבנ םכברח הלכא וחקל אל רסומ םכינב-תא יתיכה אושל 30 .תיחשמ עודמ הילפאמ ץרא םא לארשיל יתייה רבדמה הוהי-רבד ואר םתא רודה 31 .ךילא דוע אובנ-אול ונדר ימע ורמא .רפסמ ןיא םימי ינוחכש ימעו הירשק הלכ הידע הלותב חכשתה 32 .ךיכרד-תא יתדמל תוערה-תא םג ןכל הבהא שקבל ךכרד יבטית-המ 33 יכ םיתאצמ תרתחמב-אל םייקנ םינויבא תושפנ םד ואצמנ ךיפנכב םג 34 .הלא-לכ-לע אל ךרמא-לע ךתוא טפשנ יננה ינממ ופא בש ךא יתיקנ יכ ירמאתו 35 .יתאטח .רושאמ תשב-רשאכ ישובת םירצממ םג ךכרד-תא תונשל דאמ ילזת-המ 36 יחילצת אלו ךיחטבמב הוהי סאמ-יכ ךשאר-לע ךידיו יאצת הז תאמ םג 37 .םהל