Jeremiah chapter 3 קרפ הימרי הילא בושיה רחא-שיאל התיהו ותאמ הכלהו ותשא-תא שיא חלשי ןה רמאל 1 -םאנ ילא בושו םיבר םיער תינז תאו איהה ץראה ףנחת ףונח אולה דוע .הוהי יברעכ םהל תבשי םיכרד-לע תלגש אל הפיא יארו םיפש-לע ךיניע-יאש 2 .ךתערבו ךיתונזב ץרא יפינחתו רבדמב .םלכה תנאמ ךל היה הנוז השא חצמו היה אול שוקלמו םיבבר וענמיו 3 .התא ירענ ףולא יבא יל יתארק התעמ אולה 4 .לכותו תוערה ישעתו יתרבד הנה חצנל רמשי-םא םלועל רטניה 5 לארשי הבשמ התשע רשא תיארה ךלמה והישאי ימיב ילא הוהי רמאיו 6 .םש-ינזתו ןנער ץע-לכ תחת-לאו הבג רה-לכ-לע איה הכלה התוחא הדוגב הארתו הבש-אלו בושת ילא הלא-לכ-תא התושע ירחא רמאו 7 .הדוהי רפס-תא ןתאו היתחלש לארשי הבשמ הפאנ רשא תודא-לכ-לע יכ אראו 8 .איה-םג ןזתו ךלתו התוחא הדוהי הדגב הארי אלו הילא היתתירכ .ץעה-תאו ןבאה-תא ףאנתו ץראה-תא ףנחתו התונז לקמ היהו 9 רקשב-םא יכ הבל-לכב הדוהי התוחא הדוגב ילא הבש-אל תאז-לכב-םגו 10 .הוהי-םאנ .הדוהי הדגבמ לארשי הבשמ השפנ הקדצ ילא הוהי רמאיו 11 -םאנ לארשי הבשמ הבוש תרמאו הנופצ הלאה םירבדה-תא תארקו ךלה 12 .םלועל רוטא אל הוהי-םאנ ינא דיסח-יכ םכב ינפ ליפא-אול הוהי -לכ תחת םירזל ךיכרד-תא ירזפתו תעשפ ךיהלא הוהיב יכ ךנוע יעד ךא 13 .הוהי-םאנ םתעמש-אל ילוקבו ןנער ץע דחא םכתא יתחקלו םכב יתלעב יכנא יכ הוהי-םאנ םיבבוש םינב ובוש 14 .ןויצ םכתא יתאבהו החפשממ םינשו ריעמ .ליכשהו העד םכתא וערו יבלכ םיער םכל יתתנו 15 דוע ורמאי-אל הוהי-םאנ המהה םימיב ץראב םתירפו וברת יכ היהו 16 השעי אלו ודקפי אלו וב-ורכזי אלו בל-לע הלעי אלו הוהי-תירב ןורא .דוע הוהי םשל םיוגה-לכ הילא ווקנו הוהי אסכ םלשוריל וארקי איהה תעב 17 .ערה םבל תוררש ירחא דוע וכלי-אלו םלשוריל ןופצ ץראמ ודחי ואביו לארשי תיב-לע הדוהי-תיב וכלי המהה םימיב 18 .םכיתובא-תא יתלחנה רשא ץראה-לע תואבצ יבצ תלחנ הדמח ץרא ךל-ןתאו םינבב ךתישא ךיא יתרמא יכנאו 19 .ובושת אל ירחאמו יל-וארקת יבא רמאו םיוג .הוהי-םאנ לארשי תיב יב םתדגב ןכ הערמ השא הדגב ןכא 20 וחכש םכרד-תא וועה יכ לארשי ינב ינונחת יכב עמשנ םייפש-לע לוק 21 .םהיהלא הוהי-תא הוהי התא יכ ךל ונתא וננה םכיתבושמ הפרא םיבבוש םינב ובוש 22 .וניהלא .לארשי תעושת וניהלא הוהיב ןכא םירה ןומה תועבגמ רקשל ןכא 23 -תא םרקב-תאו םנאצ-תא ונירוענמ וניתובא עיגי-תא הלכא תשבהו 24 .םהיתונב-תאו םהינב ונחנא ונאטח וניהלא הוהיל יכ ונתמלכ ונסכתו ונתשבב הבכשנ 25 .וניהלא הוהי לוקב ונעמש אלו הזה םויה-דעו ונירוענמ וניתובאו