Jeremiah chapter 4 קרפ הימרי אלו ינפמ ךיצוקש ריסת-םאו בושת ילא הוהי-םאנ לארשי בושת-םא 1 .דונת .וללהתי ובו םיוג וב וכרבתהו הקדצבו טפשמב תמאב הוהי-יח תעבשנו 2 -לא וערזת-לאו רינ םכל ורינ םלשורילו הדוהי שיאל הוהי רמא הכ-יכ 3 .םיצוק אצת-ןפ םלשורי יבשיו הדוהי שיא םכבבל תולרע ורסהו הוהיל ולמה 4 .םכיללעמ ער ינפמ הבכמ ןיאו הרעבו יתמח שאכ ואלמ וארק ץראב רפוש ועקתו ורמאו ועימשה םלשוריבו הדוהיב ודיגה 5 .רצבמה ירע-לא האובנו ופסאה ורמאו .לודג רבשו ןופצמ איבמ יכנא הער יכ ודמעת-לא וזיעה הנויצ סנ-ואש 6 ךירע המשל ךצרא םושל ומקממ אצי עסנ םיוג תיחשמו וכבסמ הירא הלע 7 .בשוי ןיאמ הניצת .ונממ הוהי-ףא ןורח בש-אל יכ וליליהו ודפס םיקש ורגח תאז-לע 8 םינהכה ומשנו םירשה בלו ךלמה-בל דבאי הוהי-םאנ אוהה-םויב היהו 9 .והמתי םיאיבנהו םולש רמאל םלשורילו הזה םעל תאשה אשה ןכא הוהי ינדא ההא רמאו 10 .שפנה-דע ברח העגנו םכל היהי ימע-תב ךרד רבדמב םייפש חצ חור םלשורילו הזה-םעל רמאי איהה תעב 11 .רבהל אולו תורזל אול .םתוא םיטפשמ רבדא ינא-םג התע יל אובי הלאמ אלמ חור 12 יכ ונל יוא ויסוס םירשנמ ולק ויתובכרמ הפוסכו הלעי םיננעכ הנה 13 .ונדדש תובשחמ ךברקב ןילת יתמ-דע יעשות ןעמל םלשורי ךבל הערמ יסבכ 14 .ךנוא .םירפא רהמ ןוא עימשמו ןדמ דיגמ לוק יכ 15 קחרמה ץראמ םיאב םירצנ םלשורי-לע ועימשה הנה םיוגל וריכזה 16 .םלוק הדוהי ירע-לע ונתיו .הוהי-םאנ התרמ יתא-יכ ביבסמ הילע ויה ידש ירמשכ 17 .ךבל-דע עגנ יכ רמ יכ ךתער תאז ךל הלא ושע ךיללעמו ךכרד 18 רפוש לוק יכ שירחא אל יבל יל-המה יבל תוריק הלוחא יעמ יעמ 19 .המחלמ תעורת ישפנ יתעמש .יתעירי עגר ילהא ודדש םאתפ ץראה-לכ הדדש יכ ארקנ רבש-לע רבש 20 .רפוש לוק העמשא סנ-הארא יתמ-דע 21 םימכח המה םינובנ אלו המה םילכס םינב ועדי אל יתוא ימע ליוא יכ 22 .ועדי אל ביטיהלו ערהל המה .םרוא ןיאו םימשה-לאו והבו והת-הנהו ץראה-תא יתיאר 23 .ולקלקתה תועבגה-לכו םישער הנהו םירהה יתיאר 24 .ודדנ םימשה ףוע-לכו םדאה ןיא הנהו יתיאר 25 ןורח ינפמ הוהי ינפמ וצתנ וירע-לכו רבדמה למרכה הנהו יתיאר 26 .ופא .השעא אל הלכו ץראה-לכ היהת הממש הוהי רמא הכ-יכ 27 יתמחנ אלו יתמז יתרבד-יכ לע לעממ םימשה ורדקו ץראה לבאת תאז-לע 28 .הנממ בושא-אלו ריעה-לכ ולע םיפכבו םיבעב ואב ריעה-לכ תחרב תשק המרו שרפ לוקמ 29 .שיא ןהב בשוי-ןיאו הבוזע ךופב יערקת-יכ בהז-ידע ידעת-יכ ינש ישבלת-יכ ישעת-המ דודש יתאו 30 .ושקבי ךשפנ םיבגע ךב-וסאמ יפיתת אושל ךיניע היפכ שרפת חפיתת ןויצ-תב לוק הריכבמכ הרצ יתעמש הלוחכ לוק יכ 31 .םיגרהל ישפנ הפיע-יכ יל אנ-יוא