Jeremiah chapter 5 קרפ הימרי שיא ואצמת-םא היתובוחרב ושקבו ועדו אנ-וארו םלשורי תוצוחב וטטוש 1 .הל חלסאו הנומא שקבמ טפשמ השע שי-םא .ועבשי רקשל ןכל ורמאי הוהי-יח םאו 2 רסומ תחק ונאמ םתילכ ולח-אלו םתא התיכה הנומאל אולה ךיניע הוהי 3 .בושל ונאמ עלסמ םהינפ וקזח .םהיהלא טפשמ הוהי ךרד ועדי אל יכ ולאונ םה םילד-ךא יתרמא ינאו 4 טפשמ הוהי ךרד ועדי המה יכ םתוא הרבדאו םילדגה-לא יל-הכלא 5 .תורסומ וקתנ לע ורבש ודחי המה ךא םהיהלא אצויה-לכ םהירע-לע דקש רמנ םדדשי תוברע באז רעימ הירא םכה ןכ-לע 6 .םהיתובשמ ומצע םהיעשפ ובר יכ ףרטי הנהמ םתוא עבשאו םיהלא אלב ועבשיו ינובזע ךינב ךל-חולסא תאזל יא 7 .ודדגתי הנוז תיבו et`pie .ולהצי והער תשא-לא שיא ויה םיכשמ םינזימ םיסוס 8 .ישפנ םקנתת אל הזכ-רשא יוגב םאו הוהי-םאנ דקפא-אול הלא-לעה 9 הוהיל אול יכ היתושיטנ וריסה ושעת-לא הלכו ותחשו היתורשב ולע 10 .המה .הוהי-םאנ הדוהי תיבו לארשי תיב יב ודגב דוגב יכ 11 אול בערו ברחו הער ונילע אובת-אלו אוה-אל ורמאיו הוהיב ושחכ 12 .הארנ .םהל השעי הכ םהב ןיא רבדהו חורל ויהי םיאיבנהו 13 ןתנ יננה הזה רבדה-תא םכרבד ןעי תואבצ יהלא הוהי רמא-הכ ןכל 14 .םתלכאו םיצע הזה םעהו שאל ךיפב ירבד אוה ןתיא יוג הוהי-םאנ לארשי תיב קחרממ יוג םכילע איבמ יננה 15 .רבדי-המ עמשת אלו ונשל עדת-אל יוג אוה םלועמ יוג .םירובג םלכ חותפ רבקכ ותפשא 16 לכאי ךרקבו ךנאצ לכאי ךיתונבו ךינב ולכאי ךמחלו ךריצק לכאו 17 .ברחב הנהב חטוב התא רשא ךירצבמ ירע ששרי ךתנאתו ךנפג .הלכ םכתא השעא-אל הוהי-םאנ המהה םימיב םגו 18 תרמאו הלא-לכ-תא ונל וניהלא הוהי השע המ תחת ורמאת יכ היהו 19 ץראב םירז ודבעת ןכ םכצראב רכנ יהלא ודבעתו יתוא םתבזע רשאכ םהילא .םכל אל .רמאל הדוהיב הועימשהו בקעי תיבב תאז ודיגה 20 אלו םהל םינזא וארי אלו םהל םיניע בל ןיאו לכס םע תאז אנ-ועמש 21 .ועמשי לובג לוח יתמש-רשא וליחת אל ינפמ םא הוהי-םאנ וארית-אל יתואה 22 אלו וילג ומהו ולכוי אלו ושעגתיו והנרבעי אלו םלוע-קח םיל .והנרבעי .וכליו ורס הרומו ררוס בל היה הזה םעלו 23 שוקלמו הריו םשג ןתנה וניהלא הוהי-תא אנ ארינ םבבלב ורמא-אלו 24 .ונל-רמשי ריצק תוקח תועבש ותעב .םכמ בוטה וענמ םכיתואטחו הלא-וטה םכיתונוע 25 .ודכלי םישנא תיחשמ וביצה םישוקי ךשכ רושי םיעשר ימעב ואצמנ-יכ 26 .ורישעיו ולדג ןכ-לע המרמ םיאלמ םהיתב ןכ ףוע אלמ בולככ 27 טפשמו וחילציו םותי ןיד ונד-אל ןיד ער-ירבד ורבע םג ותשע ונמש 28 .וטפש אל םינויבא .ישפנ םקנתת אל הזכ-רשא יוגב םא הוהי-םאנ דקפא-אל הלא-לעה 29 .ץראב התיהנ הרורעשו המש 30 -המו ןכ ובהא ימעו םהידי-לע ודרי םינהכהו רקשב-ואבנ םיאיבנה 31 .התירחאל ושעת