Jeremiah chapter 7 קרפ הימרי .רמאל הוהי תאמ והימרי-לא היה רשא רבדה 1 -לכ הוהי-רבד ועמש תרמאו הזה רבדה-תא םש תארקו הוהי תיב רעשב דמע 2 .הוהיל תוחתשהל הלאה םירעשב םיאבה הדוהי הנכשאו םכיללעמו םכיכרד וביטיה לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא-הכ 3 .הזה םוקמב םכתא הוהי לכיה הוהי לכיה הוהי לכיה רמאל רקשה ירבד-לא םכל וחטבת-לא 4 .המה ןיב טפשמ ושעת ושע-םא םכיללעמ-תאו םכיכרד-תא וביטית ביטיה-םא יכ 5 .והער ןיבו שיא ירחאו הזה םוקמב וכפשת-לא יקנ םדו וקשעת אל הנמלאו םותי רג 6 .םכל ערל וכלת אל םירחא םיהלא -דעו םלוע-ןמל םכיתובאל יתתנ רשא ץראב הזה םוקמב םכתא יתנכשו 7 .םלוע .ליעוה יתלבל רקשה ירבד-לע םכל םיחטב םתא הנה 8 רשא םירחא םיהלא ירחא ךלהו לעבל רטקו רקשל עבשהו ףאנו חצר בנגה 9 .םתעדי-אל ונלצנ םתרמאו וילע ימש-ארקנ רשא הזה תיבב ינפל םתדמעו םתאבו 10 .הלאה תובעותה-לכ תא תושע ןעמל יכנא םג םכיניעב וילע ימש-ארקנ-רשא הזה תיבה היה םיצרפ תרעמה 11 .הוהי-םאנ יתיאר הנה וארו הנושארב םש ימש יתנכש רשא ולישב רשא ימוקמ-לא אנ-וכל יכ 12 .לארשי ימע תער ינפמ ול יתישע-רשא תא םכשה םכילא רבדאו הוהי-םאנ הלאה םישעמה-לכ-תא םכתושע ןעי התעו 13 .םתינע אלו םכתא ארקאו םתעמש אלו רבדו -רשא םוקמלו וב םיחטב םתא רשא וילע ימש-ארקנ רשא תיבל יתישעו 14 .ולשל יתישע רשאכ םכיתובאלו םכל יתתנ ערז-לכ תא םכיחא-לכ-תא יתכלשה רשאכ ינפ לעמ םכתא יתכלשהו 15 .םירפא יב-עגפת-לאו הלפתו הנר םדעב אשת-לאו הזה םעה-דעב ללפתת-לא התאו 16 .ךתא עמש ינניא-יכ .םלשורי תוצחבו הדוהי ירעב םישע המה המ האר ךניאה 17 תושעל קצב תושל םישנהו שאה-תא םירעבמ תובאהו םיצע םיטקלמ םינבה 18 .ינסעכה ןעמל םירחא םיהלאל םיכסנ ךסהו םימשה תכלמל םינוכ .םהינפ תשב ןעמל םתא אולה הוהי-םאנ םיסעכמ םה יתאה 19 םדאה-לע הזה םוקמה-לא תכתנ יתמחו יפא הנה הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 20 .הבכת אלו הרעבו המדאה ירפ-לעו הדשה ץע-לעו המהבה-לעו ולכאו םכיחבז-לע ופס םכיתולע לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ 21 .רשב םירצמ ץראמ םתוא איצוה םויב םיתיוצ אלו םכיתובא-תא יתרבד-אל יכ 22 .חבזו הלוע ירבד-לע םכל יתייהו ילוקב ועמש רמאל םתוא יתיוצ הזה רבדה-תא-םא יכ 23 בטיי ןעמל םכתא הוצא רשא ךרדה-לכב םתכלהו םעל יל-ויהת םתאו םיהלאל .םכל ויהיו ערה םבל תוררשב תוצעמב וכליו םנזא-תא וטה-אלו ועמש אלו 24 .םינפל אלו רוחאל םכילא חלשאו הזה םויה דע םירצמ ץראמ םכיתובא ואצי רשא םויה-ןמל 25 .חלשו םכשה םוי םיאיבנה ידבע-לכ-תא .םתובאמ וערה םפרע-תא ושקיו םנזא-תא וטה אלו ילא ועמש אולו 26 אלו םהילא תארקו ךילא ועמשי אלו הלאה םירבדה-לכ-תא םהילא תרבדו 27 .הכונעי וחקל אלו ויהלא הוהי לוקב ועמש-אול רשא יוגה הז םהילא תרמאו 28 .םהיפמ התרכנו הנומאה הדבא רסומ רוד-תא שטיו הוהי סאמ יכ הניק םיפש-לע יאשו יכילשהו ךרזנ יזג 29 .ותרבע -רשא תיבב םהיצוקש ומש הוהי-םואנ יניעב ערה הדוהי-ינב ושע-יכ 30 .ואמטל וילע ימש-ארקנ שאב םהיתנב-תאו םהינב-תא ףרשל םנה-ןב איגב רשא תפתה תומב ונבו 31 .יבל-לע התלע אלו יתיוצ אל רשא יכ םנה-ןב איגו תפתה דוע רמאי-אלו הוהי-םאנ םיאב םימי-הנה ןכל 32 .םוקמ ןיאמ תפתב ורבקו הגרהה איג-םא .דירחמ ןיאו ץראה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל הזה םעה תלבנ התיהו 33 ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק םלשורי תוצחמו הדוהי ירעמ יתבשהו 34 .ץראה היהת הברחל יכ הלכ לוקו